Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.29.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przyznania dla kierownika i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego prawa do reprezentacyjnego ubioru służbowego.

ZARZĄDZENIE NR 120.29.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 maja 2015 r.


w sprawie przyznania dla kierownika i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego prawa do reprezentacyjnego ubioru służbowego.

Na podst. art. 237 7 § 2 i § 4 oraz art. 2378 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zmianami) w związku z art. 85 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zmianami) i z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń  o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 roku poz. 180) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Ustala się, że kierownikowi i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  w Gryfinie przysługuje prawo do odzieży roboczej, którą stanowi reprezentacyjny ubiór służbowy.

  1. Na reprezentacyjny ubiór służbowy, o którym mowa w ust. 1 składa się kostium dwuczęściowy wizytowy i bluzka lub zamiennie sukienka wizytowa oraz obuwie.
  2. Przewidywany okres użytkowania ubioru służbowego wynosi 1 rok.

§ 2. Nakłada się na kierownika i zastępcę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego obowiązek używania reprezentacyjnego ubioru służbowego podczas przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński i innych uroczystości dla których przewidziana jest forma uroczysta.

§ 3.1. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz jego zastępca nabywa reprezentacyjny ubiór służbowy we własnym zakresie za rekompensatą pieniężną zwaną ekwiwalentem.

  1. Ekwiwalent za reprezentacyjny ubiór służbowy i usługi jego konserwacji wynosi  1 000 zł.
  2. Ekwiwalent o którym mowa w § 3 ust 2 przysługuje raz na rok i wypłacany jest do 31 maja roku za który przysługuje.
  3. Naliczanie ekwiwalentu na podstawie niniejszego zarządzenia dokonuje Wydział Finansowo-Księgowy Urzędu Miasta i Gminy Gryfino

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego  w Gryfinie i Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W sprawie zapewnienia uroczystej formy ceremoniału związanego  z zawarciem związku małżeńskiego oraz innych uroczystości przewidzianych  w obowiązujących przepisach, należało ustalić dla stanowiska kierownika i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego prawo do reprezentacyjnego ubioru służbowego. W związku z tym, że ceremoniał ten wymaga używania przez pracownika odzieży szczególnego rodzaju należało określić rodzaj odzieży, przewidziany okres jej użytkowania oraz określić wysokość ekwiwalentu pieniężnego z tyt. prania tej odzieży.
Przepis art. 85 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zmianami) stanowi, iż zawarcie małżeństwa następuje z zachowaniem uroczystej formy. Ponadto Kierownik USC w czasie przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński nosi specjalną odznakę zawieszoną na szyi na wierzchu ubioru. Przepisy prawa nie zwalniają kierowników USC od obowiązku przestrzegania uroczystej formy przy rejestracji stanu cywilnego, a to powoduje okresowo konieczność zakupu odpowiedniego stroju. Art. 2377 § 2 Kodeksu pracy stanowi, iż pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników za ich zgodą, własnej odzieży roboczej. W tej sytuacji pracodawca wypłaca pracownikowi ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej jej aktualne ceny. Pracodawca winien także ustalić rodzaje tej odzieży oraz przewidywane okresy jej użytkowania. W tej sytuacji podjęcie niniejszego zarządzenia jest w pełni uzasadnione.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia  o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 180) pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 1.000 zł, która zgodnie  z uzasadnieniem do ww. Rozporządzenia pełni funkcję kompensacyjną i pokrywa wszelkie koszty zorganizowania udziału kierownika urzędu stanu cywilnego oraz jego zastępcy do przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.