Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.31.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 maja 2015 roku zmieniające zarządzenie Nr 0152/11/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie „Instrukcji gospodarki kasowej” dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 120.31.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 maja 2015 roku


zmieniające zarządzenie Nr 0152/11/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie „Instrukcji gospodarki kasowej” dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r., poz. 330, poz. 613,  Dz. U. z 2014r., poz. 768, poz. 1100, Dz. U. z 2015r., poz. 4);
  2. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 709, Dz. U. z 2013r., poz. 908, 1036);
  3. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729, Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027, Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935, Nr 228, poz. 2255, 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479, Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592, Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859, Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080, Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, z 2009r. Nr 62, poz. 504, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589, z 2010r. Nr 40, poz. 227, poz. 229, Nr 7, poz. 46, Nr 125, poz. 842, Nr 152, poz. 1018, poz. 1021, Nr 98, poz. 626, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 240, poz. 1602, z 2011 Nr 17, poz. 78, Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 133, poz. 763, Nr 160, poz. 964, Nr 217, poz. 1280, Nr 191, poz. 1133, Nr 217, poz. 1280, Nr 240, poz. 1431, Nr 117, poz. 678, Nr 233, poz. 1381, z 2012r. poz. 611, z 2013r. poz. 1036, poz. 1247, poz. 849, z 2014r. poz. 538, z 2015 poz. 396);
  4. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, 1662.);
  5. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 września 2010r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 2010r. Nr 166, poz. 1128, Dz. U. z 2013 poz. 1652);
  6. § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 roku, zarządzam co następuje:

§1

W załączniku nr 1 do Instrukcji gospodarki kasowej stanowiącej załącznik do Zarządzenia  Nr 0152/11/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie „Instrukcji gospodarki kasowej” dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino: nr 120.21.2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku, nr 120.40.2012 z dnia 01 października 2012 roku, nr 120.41.2012 z dnia 04 października 2012 roku oraz nr 120.22.2015 z dnia 08 kwietnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w punkcie 1 pozycja nr 5 otrzymuje brzmienie:

5 Skarbnik Gminy
SK
Beata Blejsz  

2. w punkcie 1 uchyla się pozycję nr 29 i nr 30,

3. w punkcie 1 pozycja nr 31 otrzymuje nr 29, pozycja nr 32 otrzymuje nr 30,

4. w punkcie 2 pozycja nr 1 otrzymuje brzmienie:

1 Skarbnik Gminy
SK
Beata Blejsz  

5. w punkcie 3 pozycja nr 4 otrzymuje brzmienie:

4 Skarbnik Gminy
SK
Beata Blejsz  

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 30 kwietnia 2015r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE:

Zarządzenie wprowadza się w związku ze zmianami kadrowymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.