Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.11.2015. BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 09 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury rozliczenia dotychczas stosowanych formularzy- druków ścisłego zarachowania do dowodów osobistych nie wykorzystanych do dnia 28 lutego 2015 roku i brakowania formularzy znajdujących się w dyspozycji tutejszego organu

ZARZĄDZENIE NR 120.11.2015.
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 09 marca 2015 r.


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury rozliczenia dotychczas stosowanych formularzy- druków ścisłego zarachowania do dowodów osobistych nie wykorzystanych do dnia 28 lutego 2015 roku i brakowania formularzy znajdujących się w dyspozycji tutejszego organu

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy o samorządzie gminy z dnia 08 marca 1990r. ( Dz. U. z 2013r., poz.594,645,1318, Dz.U. z 2014r., poz.379,1072). W związku z wejściem w życie z dniem 01 marca 2015 roku ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych ( Dz. U. z 2014 r., Nr 167, poz.1131, z 2011r., Nr 113, poz.768, z 2012r., poz.1407, z 2014r., poz.1888), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję do spraw brakowania celem przeprowadzenia procedury rozliczenia i brakowania druków ścisłego zarachowania do dowodów osobistych w składzie:

  • Przewodnicząca: Renata Kuryło
  • Członek: Beata Karolczyk
  • Członek: Aneta Kuźma

§ 2. Procedurę rozliczenia i brakowania druków ścisłego zarachowania przeprowadzić w dniach od 25 marca 2015r. do 10 kwietnia 2015r.

§ 3. Po zakończeniu rozliczenia i brakowania komisja sporządza w dwóch egzemplarzach protokół. Zawiera on w szczególności informację o składzie komisji ze wskazaniem osoby przewodniczącego, osobach obecnych przy brakowaniu i charakterze ich udziału, dacie sporządzenia protokołu, dacie brakowania druków ścisłego zarachowania, liczbie wybrakowanych formularzy, numerach formularzy. Protokół podpisany przez wszystkich członków komisji. Do protokołu dołącza się plik Excel zawierający wykaz wszystkich druków ścisłego zarachowania ustrukturyzowany według numerów formularzy.

§ 4.Jeden egzemplarz protokołu zniszczenia wraz z plikiem Excel przekazuje się do Wydziału Spraw Obywatelskich Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, nie później niż do 29 maja 2015 roku.

§ 5. Za prawidłowy i terminowy przebieg rozliczenia i brakowania druków ścisłego zarachowania odpowiedzialna jest Przewodnicząca Komisji.

§ 6. Nadzór nad zarządzeniem powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz   Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie:

W związku z wejściem w życie z dniem 01 marca 2015 roku ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych ( t.j. Nr 167, poz.1131 z późn. zmianami), której przepisy nie przewidują druków ścisłego zarachowania niezbędnych do wydawania dowodów osobistych, koniecznym jest powołanie komisji do przeprowadzenia procedury rozliczenia i brakowania druków ścisłego zarachowania znajdujących się w dyspozycji organu gminy.

Sporządziła:
Renata Kuryło