Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.62.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE  Nr 120.62.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 września 2015 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego Zarządzeniem Nr 120.34.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. wprowadza się zmiany:

 1. w § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  „4. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
  1. nadzorowanie czynności podejmowanych w Urzędzie i pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy w związku z wykonywaniem budżetu Gminy,
  2. zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej Gminy,
  3. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi budżetu Gminy,
  4. kierowanie pracami nad opracowaniem projektów budżetów na kolejne lata budżetowe,
  5. kierowanie pracami nad opracowaniem projektów zarządzeń oraz uchwał w sprawie zmian w planie finansowym Gminy,
  6. kontrola długu publicznego Gminy i równowagi budżetowej,
  7. opracowywanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań budżetowych oraz rocznych sprawozdań z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej,
  8. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
  9. wykonanie nadzoru nad działalnością gminnych spółek prawa handlowego w zakresie finansowym,
  10. wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza.”
    
 2. § 30 otrzymuje brzmienie:
  „§ 30. Do zadań Wydziału Zamówień Publicznych w szczególności należy:
  1. przygotowywanie i przeprowadzanie na rzecz Urzędu postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  2. opracowywanie planu zamówień publicznych,
  3. prowadzenie sprawozdawczości z udzielonych przez Urząd zamówień publicznych,
  4. prowadzenie centralnego rejestru zamówień publicznych,
  5. opracowywanie i wdrażanie procedur dotyczących zasad udzielania zamówień publicznych,
  6. pomoc formalno-prawna jednostkom organizacyjnym Gminy w zakresie zamówień publicznych.”
    
 3. § 38 otrzymuje brzmienie:
  „§ 38. 1. Wydział dzieli się na referaty:
  1) Referat Planowania Przestrzennego (symbol BMP.PP),
  2) Referat Inwestycji (symbol BMP.PI).
  3) Referat Strategii i Rozwoju (symbol BMP.PS).
  2. Do zadań Referatu Planowania Przestrzennego należy w szczególności:
  1) opracowywanie studium zagospodarowania przestrzennego,
  2) prowadzenie i koordynacja spraw związanych opracowywaniem i realizacją planów zagospodarowania przestrzennego gminy,
  3) współdziałanie ze Starostwem Powiatowym w sprawach nadzoru urbanistycznego, architektonicznego i budowlanego,
  4) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zaświadczeń, wyrysów i wypisów z planów zagospodarowania przestrzennego,
  5) nadzór nad zgodnością realizacji wszelkich działań gospodarczych z obowiązującym planem zagospodarowania,
  3. Do zadań Referatu Inwestycji należy w szczególności:
  1) przygotowywanie terenów budowlanych i współdziałanie z innymi podmiotami realizującymi inwestycje na terenie gminy,
  2) opracowywanie rocznych, kadencyjnych i wieloletnich planów w zakresie zadań  inwestycyjnych gminy,
  3) opracowywanie planów remontów w jednostkach organizacyjnych gminy,
  4) prowadzenie i rozliczanie inwestycji gminnych,
  5) prowadzenie i rozliczanie remontów w jednostkach organizacyjnych gminy,
  6) sporządzanie kwartalnej i rocznej sprawozdawczości z zakresu prowadzonych inwestycji i remontów,
  7) uzgadnianie i wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, usytuowanie w nim reklam, wjazdów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi zgodnie z ustawą o drogach publicznych
  8) współdziałanie z zarządem dróg publicznych w zakresie utrzymania dróg,
  9) współdziałanie z Policją i Strażą Miejską w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na drogach (organizacja ruchu drogowego)
  4. Do zadań Referatu Strategii i Rozwoju należy w szczególności:
  1) opracowywanie programów rozwoju gospodarczego gminy, w tym opracowywanie strategii rozwoju gminy,
  2) inicjowanie i nadzorowanie przedsięwzięć z zakresu rozbudowy infrastruktury komunalnej zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności gminy,
  3) prowadzenie i koordynacja spraw związanych z promocją gminy,
  4) opracowanie graficzne i merytoryczne oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych o gminie,
  5) utrzymywanie zasobu materiałów o charakterze informacyjno-promocyjnym,
  6) obsługa przedsiębiorców (inwestorów) i nadzór nad sprawami prowadzonymi w tym zakresie we wszystkich komórkach organizacyjnych i jednostkach organizacyjnych gminy,
  7) pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych: pomocowych i dotacji na realizację zadań własnych gminy,
  8) współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania środków unijnych,
  9) współrealizacja projektów finansowanych z funduszy unijnych.”
   
 4. § 44 otrzymuje brzmienie:
  „§ 44. Do zadań Wydziału Finansowo – Księgowego należy w szczególności:
  1. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Urzędu w zakresie realizowanych zadań,
  2. prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej (Urzędu)
  3. prowadzenie rachunkowości budżetu jednostki samorządu terytorialnego (Organu),
  4. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  5. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym,
  6. sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz finansowych Urzędu,
  7. sporządzanie zbiorczych i łącznych sprawozdań budżetowych i finansowych jednostki samorządu terytorialnego,
  8. prowadzenie obsługi kasowej,
  9. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  10. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej depozytu Urzędu,
  11. przygotowywanie wytycznych do opracowania projektu budżetu Rady Miejskiej i wieloletniej prognozy finansowej,
  12. opracowanie materiałów do projektu budżetu,
  13. przygotowanie projektu uchwały budżetowej,
  14. przygotowanie zarządzenia w sprawie ustalenia planów finansowych do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Gryfinie,
  15. przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej,
  16. przygotowanie zarządzeń Burmistrza w sprawach zmian budżetu,
  17. sprawowanie nadzoru nad realizacją wydatków budżetowych w powiązaniu z realizowanymi dochodami,
  18. przygotowanie projektów aktów normatywnych wewnętrznych Burmistrza dotyczących między innymi blokowania planowanych wydatków budżetowych, ustalania wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego,
  19. przygotowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o realizacji planu instytucji kultury za pierwsze półrocze,
  20. przygotowanie sprawozdania z wykonania budżetu.”
    
 5. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego zastępuje się załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino, Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Naczelnikowi Wydziału Zamówień Publicznych, Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji oraz Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Księgowego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie polegającymi na utworzeniu Referatu Strategii i Rozwoju w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji zasadnym jest dokonanie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
Kolejną przesłanką do zmiany Regulaminu Organizacyjnego są wnioski Skarbnika Miasta i gminy Gryfino oraz Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych dotyczące uszczegółowienia i uzupełnienia zadań przypisanych Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino, Wydziałowi Finansowo-Księgowemu oraz Wydziałowi Zamówień Publicznych.

Sporządziła:
Izabela Buckowska