Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.86.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 120.86.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 grudnia 2015 r.


w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino: Nr 120.34.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r., Nr 120.62.2015 z dnia 25 września 2015 r. i Nr 120.77.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, poz. 1047, poz. 1473; z 2014 r. poz. 423, poz. 768, poz. 811, poz. 915, poz. 1146, poz. 1232; z 2015 r. poz. 349, poz. 478, poz. 605, poz. 1777) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzam do stosowania „Zasady wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych”, które stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
       2. Wprowadzam do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie „Regulamin pracy komisji przetargowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie”, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Zastępcom Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino oraz Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino zgodnie z ustalonym podziałem zadań i kompetencji oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam naczelnikom, kierownikom komórek merytorycznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.

§ 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 120.18.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.
       2. Do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn


 

UZASADNIENIE

W związku z tym, że Wydział Zamówień Publicznych oprócz zamówień publicznych, do których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadza postępowania, do których nie mają zastosowania przepisy ww. ustawy należy dokonać zmian w zakresie uregulowań dotyczących przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Proponuję uchylić zarządzenie Nr 120.18.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie i wprowadzić nowe.

Przygotowała:
Angelika Szulc
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych