Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.8.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 120.8.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 lutego 2015 r.


w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r.  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 2 kwietnia 2015 r.
 
 
 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn
UZASADNIENIE

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zasadnym jest wydanie Regulaminu Organizacyjnego w nowym brzmieniu.

Sporządziła:
Ewa Sznajder – Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino