Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.7.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 lutego 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia zasad polityki rachunkowości i wprowadzenia zakładowego planu kont w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 120.7.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 lutego 2015 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia zasad polityki rachunkowości i wprowadzenia zakładowego planu kont w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie: 

  1. Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r., poz. 330, poz. 613, Dz. U. z 2014r., poz. 768, poz. 1100, Dz. U. z 2015r., poz. 4),
  2. § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniem nr 120.15.2014 z dnia 12 maja 2014 roku oraz nr 120.25.2014 z dnia 06 sierpnia 2014 roku,  zarządzam co następuje:

§ 1. Paragraf 5 Zarządzenia Nr 120.1.2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 5  Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów    wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny  środków trwałych),   pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty  wartości.
Aktywa obrotowe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości  wynikających z ewidencji.”

§ 2. W paragrafie 11 Zarządzenia Nr 120.1.2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku, anuluje się konto bilansowe zespołu 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie – „406 – Inne świadczenia finansowane z budżetu”. Dodaje się konto bilansowe zespołu 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie – „410 – Inne świadczenia finansowane z budżetu” oraz konto „411 – pozostałe obciążenia”. Dodaję się także konto pozabilansowe „090 – Obce środki trwałe”.

§ 3. Paragraf 30  Zarządzenia Nr 120.1.2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 30 Księgi rachunkowe prowadzone są w systemie komputerowym Ratusz –  Rekord Systemy Informatyczne.
Ewidencja prowadzona jest w odrębnych rejestrach  księgowych – Jednostka, Organ, Dysponent, Faktury, Płace, Budżet, Środki Trwałe.
Wersja systemu komputerowego Rekord aktualizowana jest na bieżąco przez firmę Rekord Systemy Informatyczne. Powyższe programy aktualizowane są każdorazowo w przypadku wprowadzonych zmian w zakresie rachunkowości budżetowej i finansów publicznych.

Wykaz stosowanych programów komputerowych do obsługi finansowo – księgowej:

Lp. Nazwa programu Firma Obowiązująca wersja programu Data rozpoczęcia
eksploatacji programu
1 Jednostka Rekord Sp. z o.o. 2.2.32.1417 01.01.2007
2 Organ 2.2.32.1417 01.01.2007
3 Dysponent 2.13.13.292 01.01.2007
4 Faktury 2.76.1.501 01.01.2007
5 Płace 6.2.194.2046 01.01.2010
6 Budżet 7.1.2.563 01.01.2007
7 Środki trwałe 8.2.0.152 01.01.2009

Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych za pomocą komputera należy zachować  następujące warunki:

  1. dowody źródłowe mogą mieć postać dokumentów papierowych lub zapisów elektronicznych – w tym drugim przypadku muszą być zabezpieczone przed zniekształceniem lub usunięciem pierwotnej treści księgowej, której dotyczą, i być opatrzone unikalnym identyfikatorem źródła pochodzenia,
  2. drukom ścisłego zarachowania automatycznie nadawane są kolejne numery, przy czym nie mogą występować luki w numeracji, a każdy numer musi być niepowtarzalny. Numer anulowanego dokumentu nie może być nadany innemu dokumentowi. Zamiast numeru można stosować inny niepowtarzalny identyfikator o zdefiniowanej budowie,
  3. zapisy w księgach rachunkowych mogą nastąpić za pośrednictwem klawiatury komputerowej, urządzeń czytających dokumenty, urządzeń transmisji danych lub komputerowych nośników danych, pod warunkiem, że podczas rejestracji operacji księgowej uzyskają one trwale czytelną postać odpowiadającą treści dowodu księgowego i możliwe jest stwierdzenie źródła pochodzenia każdego zapisu,
  4. zapisy mogą być przenoszone między zbiorami danych, składającymi się na księgi rachunkowe prowadzone na komputerowych nośnikach danych, pod warunkiem że możliwe jest stwierdzenie źródła pochodzenia zapisów w zbiorach, w których ich dokonano pierwotnie, a odpowiedni program zapewni zachowanie ich poprawności i kompletności,
  5. zapewniona jest możliwość wydruku, w postaci czytelnej dla użytkownika, treści zapisów dokonanych w księgach rachunkowych i zawartości zbiorów pomocniczych.”

§ 4. W załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 120.1.2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku w punkcie 1, anuluje się punkt 41, natomiast po podpunkcie 42 dodaje się wymienione poniżej podpunkty otrzymujące brzmienie:

„42a) Konto 410 – „Inne świadczenia finansowane z budżetu”
Konto 410 służy do ewidencji specyficznych kosztów podstawowej działalności operacyjnej jednostek budżetowych. Na koncie 410 księguje się koszty świadczeń dla osób fizycznych innych niż pracownicy jednostki, finansowanych z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Na stronie Wn konta 410 ujmuje się w szczególności:
-  świadczenia społeczne wypłacane w formie pieniężnej i rzeczowej,
- diety i koszt przejazdu radnych oraz inne koszty związane z funkcjonowaniem organów stanowiących jst,
- nagrody, stypendia i inne świadczenia przyznawane dla osób niebędących pracownikami jednostki budżetowej ponoszącej koszty. Na stronie Ma konta 410 księguje się zmniejszenia uprzednio ujętych kosztów.
Saldo konta 410 na koniec roku obrotowego przenosi się na stronę Wn 860. Konto nie wykazuje salda na koniec roku obrotowego.”

„42b) Konto 411 – Pozostałe obciążenia”
Konto 411 służy do ewidencji specyficznych kosztów działalności niektórych państwowych jednostek budżetowych oraz urzędów jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku urzędów jst koszty księgowane na koncie nie dotyczą bezpośrednio działalności samego urzędu, lecz odnoszą się do jst jako całości. Na kocie tym księguje się koszty wynikające z realizacji specyficznych zobowiązań sektora finansów publicznych w stosunku do innych instytucji
i organizacji. Na koncie nie księguje się świadczeń dla osób fizycznych finansowanych z budżetu.
Na stronie Wn konta 411 księguje się w szczególności:
-  wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych,
-  wpłaty gminy na rzecz innych jst, związków gmin i związków powiatów,
-  wpłaty jst do budżetu państwa,
-  zwroty dotacji i subwencji otrzymanych w latach ubiegłych,
- kary i odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych, jako realizacja zobowiązań Skarbu Państwa.

Na stronie Ma konta 411 księguje się zmniejszenia uprzednio ujętych kosztów.
Saldo konta 411 na koniec roku obrotowego przenosi się na stronę Wn 860. Konto nie wykazuje salda na koniec roku obrotowego.”

§ 5. W załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 120.1.2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku w punkcie 2 dodaje 
  się podpunkt 10 otrzymujący brzmienie:

  10) „Konto 090 – Obce środki trwałe”
Konto 090 służy do ewidencji pozabilansowej dla środków trwałych  znajdujących się na terenie   jednostki otrzymanych na podstawie umów użyczenia.
Na stronie Wn konta 090 ujmuje się operacje dotyczące otrzymania środków trwałych   i pozostałych środków trwałych w użytkowanie.
Na stornie Ma konta 090 ujmuje się zwrot otrzymanych środków trwałych właścicielowi po wygaśnięciu umów.
Saldo konta oznacza wartość obcych środków trwałych pozostających na stanie jednostki.

§ 6.  Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE:

W celu prawidłowego prowadzenia ewidencji księgowej wprowadza się aktualizację kont bilansowych i pozabilansowych, jak również informacje dotyczące stosowanego systemu komputerowego.