Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.121.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych nr działek 367/7 i 367/9, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.121.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 sierpnia 2015 r.


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych nr działek 367/7 i 367/9, położonych w obrębie ewidencyjnym  nr 2 miasta Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782, poz. 985, poz. 1039, poz. 1180) oraz  § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę netto sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych nr działek 369 i 370,  w następującej wysokości:

  • dz. nr 367/7 o pow. 0,0048 ha w wysokości – 3.790,00 zł (trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt zł),
  • dz. nr 367/9 o pow. 0,0052 ha w wysokości – 4.100,00 zł (cztery tysiące sto zł).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/86/11 z dnia 25 sierpnia 2011 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe oznaczonej  nr działek: 367/7 o pow. 0,0048 ha i 367/9 o pow. 0,0052 ha, położone w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, oznaczonych nr działek 369 i 370.
Działki gminne stanowią wąskie paski ziemi, bez dostępu do drogi publicznej.
Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość.
Wartość rynkową działek, rzeczoznawca majątkowy, ustalił w operatach szacunkowych w następującej wysokości:
- dz. nr 367/7 w wysokości – 3.790,00 zł,
- dz. nr 367/9 w wysokości – 4.100,00 zł.
Do ceny działek doliczony zostanie podatek VAT 23 %.
Ponadto Nabywcy pokryją w całości koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia.
Wobec powyższego zasadne jest przyjęcie do zbycia działek ceny ustalonej przez rzeczoznawcę.

Sporządziła:
J. Woldańska