Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 maja 2015 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 maja 2015 r.

zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Na podstawie art. 184 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112, Nr 26 poz. 134, Nr 94 poz. 550, Nr 102 poz. 588, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 889, Nr 147 poz. 881, Nr 171 poz. 1016, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072) zarządzam, co następuje: 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 0050.57.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 0050.61a.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 kwietnia 2015 r., załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie:

„ Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.57.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Gryfinie

z siedzibą w Przedszkolu nr 2 w Gryfinie ul. Bolesława Krzywoustego 5

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej
Miejsce zamieszkania
Wielińska Arleta Monika Gryfino
Koczan Piotr Gryfino
Waliński Maciej Gryfino
Oleszczyk Antoni Mieczysław Gryfino
Stawiarska Krystyna Gryfino
Konieczna Magdalena Gryfino
Maskiewicz Grażyna Gryfino

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino oraz Przewodniczącej Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz na stronie internetowej: www.bip.gryfino.pl

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysława Sawaryn

 

Uzasadnienie  W związku ze złożoną, przez Panią Annę Południak rezygnacją z członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Gryfinie należy odwołać tę osobę ze składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Gryfinie. Po odwołaniu skład osobowy komisji liczy 7 osób.

Sporządziła:
Izabela Buckowska