Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.48.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyjęcie dzieci do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.48.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 kwietnia 2015 roku


w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyjęcie dzieci do publicznych przedszkoli  oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których  Gmina Gryfino jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2013 r. poz. 594, 645, 1318) art. 20t, art. 20v w związku z art. 20zf ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz.788; Nr 131, poz. 1091; Nr 122, poz. 1020; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r.   Nr 144, poz. 43; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 120, poz. 818; Nr 115, poz. 791; Nr 181, poz. 1292; Nr 180, poz. 1280; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917; Nr 216, poz. 1370; Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33; Nr 31, poz. 206; Nr 56, poz. 458; Nr 219, poz. 1705; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 44, poz. 250; Nr 54, poz. 320; Nr 148, poz. 991; Nr 127, poz. 857; z 2011 r. Nr 106, poz. 622; Nr 112, poz. 654; Nr 139, poz. 814; Nr 149, poz. 887; Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941 i poz. 979; z 2013 r. poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877) zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się wzór wniosku o przyjęcie dzieci do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym, jako Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom prowadzonych przez Gminę Gryfino przedszkoli oraz szkół podstawowych, w których znajdują się oddziały przedszkolne.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty nałożyła na organy prowadzące obowiązek wprowadzenia zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych. W związku z tym należy zmienić dotychczas obowiązujący wniosek  o przyjęcie dziecka do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym. 
Zgodnie z art. 20v ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), burmistrz może określić wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Sporządziła:
Marta Karpicka