Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz § 13, pkt 1 Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015, zarządzam, co następuje:

§  1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 1.621,74 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 1.621,74
852     Pomoc Społeczna 1.621,74
85215   Dodatki mieszkaniowe 1.621,74
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.621,74
OGÓŁEM 1.621,74

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 1.621,74 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 1.621,74
852     Pomoc Społeczna 1.621,74
85215   Dodatki mieszkaniowe 1.621,74
3110 Świadczenia społeczne 1.621,74
OGÓŁEM 1.621,74

§  3. Zwiększa się dochody gminy z tytułu zadań realizowanych na podstawie porozumień  z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 20.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 20.000
926     Kultura fizyczna 20.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 20.000
2320 Dotacje celowe otrzymane z na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20.000
OGÓŁEM 20.000

§  4. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 20.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie 20.000
926     Kultura fizyczna 20.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 20.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16.900
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.100
OGÓŁEM 20.000

§  5. Zwiększa się dochody gminy z tytułu zadań realizowanych na podstawie porozumień  z organami administracji rządowej o kwotę 32.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 32.000
710     Działalność usługowa 32.000
71035   Cmentarze 32.000
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 32.000
OGÓŁEM 32.000

§  6. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu zadań realizowanych na podstawie porozumień z  organami administracji rządowej o kwotę 32.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 32.000
710     Działalność usługowa 32.000
71035   Cmentarze 32.000
4270 Zakup usług remontowych 32.000
OGÓŁEM 32.000

§  7. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 750 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 750
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 750
92195   Pozostała działalność 750
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 750
OGÓŁEM 750

§  8. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 750 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 750
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 750
92195   Pozostała działalność 750
4300 Zakup usług pozostałych 750
OGÓŁEM 750

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 710

  • 32.000 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 165/2015 w związku z przyznaniem dodatkowych środków na utrzymanie i konserwację cmentarzy wojennych (działanie 9.1.1.7.)

Dział 852

  • 1.621,74 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 176/2015 w sprawie przyznania dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r. – środki z rezerwy celowej b.p. poz.24 (działanie 13.1.1.1.). Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Dział 921

  • 750 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych - Kierownika Referatu Spraw Społecznych w celu zabezpieczeniu środków na prawidłową realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego (Radziszewo).

Dział 926

  • 20.000 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku  z otrzymaniem informacji ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie o zwiększonej wysokości dotacji na zadania związane z kulturą fizyczną. Zadania realizuje Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz