Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.134.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 0050.134.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 września 2015 r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) art. 109 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 782, poz. 985, poz. 1039, poz.1180, poz.1265, poz. 1322), oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonam prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, o łącznej pow. 163 m2, składającej się z działek oznaczonych nr: 21/51 o pow. 11 m2 (KW SZ1Y/00037266/6/8), nr 21/130 o pow. 47 m2, 21/131 o pow. 42 m2 i 21/54  o pow. 63 m2 (KW SZ1Y/00020418/5), w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 1964/2015 z dnia 11.09.2015 r., w Kancelarii Notarialnej Notariusza Lecha Krzywdy Pogorzelskiego, w Gryfinie przy ul. Parkowej nr 3a.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, niezależnie od formy nabycia tego prawa przez zbywcę.
Aktem notarialnym Rep. A Numer 1964/2015 z dn. 11.09.2015 r. zawarta została warunkowa umowa sprzedaży użytkowania wieczystego działek nr 21/51, 21/130, 21/131 i 21/54 o łącznej pow. 163 m2, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, za cenę 31.100,00 zł plus VAT 23%, pod warunkiem, że Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nie skorzysta z ustawowego prawa pierwokupu.
Biorąc pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne oraz położenie nieruchomości, uznaje się, że skorzystanie z prawa pierwokupu jest nieuzasadnione.

Sporządziła:
J. Woldańska