Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.149.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Radziszewo.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.149.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 października 2015 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Radziszewo.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), uchwały Nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych (Dz.Urz. Woj. Zach. poz. 3457) – i § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić z mieszkańcami miejscowości Radziszewo konsultacje społeczne w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie, w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Radziszewo, drogom oznaczonym numerami działek 120/1, 108, 149, 167, 231, 287, 280 - stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  1. Termin konsultacji rozpoczyna się w dniu 26.10.2015 r. i kończy się w dniu 25.11.2015 r.
  2. Zakres konsultacji – nadanie drogom wewnętrznym w miejscowości Radziszewo nazw. 4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie umieszczenia projektu uchwały, o którym mowa w ust. 1 na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Gryfino www.gryfino.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Radziszewo oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz przyjmowania pisemnych opinii z wykorzystaniem ankiet, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Radziszewo, zostanie przedłożony Radzie Miejskiej w Gryfinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy  Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Gmina Gryfino jest właścicielem dróg o numerach ewidencyjnych: 120/1, 108, 149, 167, 231, 287, 280 położonych w obrębie Radziszewo, które nie posiadają nadanych nazw ulic.
Dla przedmiotowego terenu brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, w rejonie położenia dróg występuje zapis zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszącymi usługami.
Obecnie, właściciele działek realizują zabudowę domów mieszkalnych, którym w najbliższym czasie koniecznym będzie ustalenie numerów porządkowych.
W związku z powyższym, zasadnym jest nadanie ww drogom nazw ulic.
Przed przystąpieniem do realizacji projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom, należy przeprowadzić konsultacje społeczne – (Uchwała Nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych), które zostaną przeprowadzone w formie umieszczenia projektu uchwały, o którym mowa w ust. 1 na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Gryfino www.gryfino.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Radziszewo oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz przyjmowania pisemnych opinii z wykorzystaniem ankiet, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu.

Sporządziła:
Urszula Włodarczyk