Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.19 2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877)) oraz § 13, pkt 1 Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej   w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015, zarządzam, co następuje:

§  1. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 172.816 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 140.500
758     Różne rozliczenia 140.500
75818   Rezerwy ogólne i celowe  140.500
4810 Rezerwy      (rez. ogólna) 20.500
4810 Rezerwy      (rez. celowa) 120.000
Zespół Szkół w Gryfinie 5.500
801     Oświata i wychowanie 5.500
80110   Gimnazja 5.500
3240 Stypendia dla uczniów 5.500
Zespół Szkół w Chwarstnicy 216
801     Oświata i wychowanie 216
80101   Szkoły podstawowe 216
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 216
Zespół Szkół w Gardnie 25.000
801     Oświata i wychowanie 25.000
80101   Szkoły podstawowe 17.500
4300 Zakup usług pozostałych 17.500
80110   Gimnazja 7.500
4300 Zakup usług pozostałych 7.500
Przedszkole Nr 1 w Gryfinie 900
801     Oświata i wychowanie 900
80104   Przedszkola 900
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 400
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 700
801     Oświata i wychowanie 700
80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 700
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700
OGÓŁEM 172.816

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 172.816 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 140.500
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 140.500
75412   Ochotnicze straże pożarne 20.500
4300 Zakup usług pozostałych 20.500
75421   Zarządzanie kryzysowe 120.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.000
4270 Zakup usług remontowych 20.000
4300 Zakup usług pozostałych 20.000
Zespół Szkół w Chwarstnicy 216
801     Oświata i wychowanie 216
80101   Szkoły podstawowe 216
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 216
Zespół Szkół w Gryfinie 5.500
801     Oświata i wychowanie 5.500
80101   Szkoły podstawowe 5.500
3240 Stypendia dla uczniów 5.500
Zespół Szkół w Gardnie 25.000
801     Oświata i wychowanie 25.000
80101   Szkoły podstawowe 17.500
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 17.500
80110   Gimnazja 7.500
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.500
Przedszkole Nr 1 w Gryfinie 900
801     Oświata i wychowanie 900
80104   Przedszkola 900
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 700
801     Oświata i wychowanie 700
80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 700
4300 Zakup usług pozostałych 171
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 529
OGÓŁEM 172.816

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 754, 758

  • 20.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z ochroną Parku Przemysłowego  w Gardnie (z rezerwy ogólnej).  
  • 120.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z akcjami ratowniczymi – ekwiwalent za udział w akcjach, zakup paliwa do samochodów pożarniczych i ich naprawa, przeglądy i konserwacje sprzęty przeciwpożarowego i strażackiego, itp. (z rezerwy celowej).

Dział 801

  • 5.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Gryfinie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.
  • 216 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Chwarstnicy w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.
  • 25.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Gardnie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.
  • 900 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników.
  • 700 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabnicy w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz