Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Kwiatowej 1/3, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 marca 2015r.


w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Kwiatowej 1/3, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072), art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz.659, poz.805, poz. 822, poz. 906) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Kwiatowej 1/3, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, na kwotę 94.110,78 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dziesięć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy),

§ 2. Cena lokalu zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jego sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. Kwiatowej nr 1 w Gryfinie, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemcy, Uchwałą Nr XXXII/239/92 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 26 listopada 1992r.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 5 marca 2015r. określił wartość nieruchomości lokalowej na kwotę 90.800,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset złotych), w tym: wartość lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku – 82.650,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych), wartość udziału netto w prawie własności nieruchomości gruntowej – 8.150,00 zł (słownie: osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych).
Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 3.310,78 zł (słownie: trzy tysiące trzysta dziesięć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy), na którą składa się 23% podatek VAT od wartości udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej – 1.874,50 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt groszy) oraz fundusz remontowy na dzień 15 marca 2015 r.(łącznie z m-cem marcem br.) – 1.436,28 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta trzydzieści sześć złotych i dwadzieścia osiem groszy).
Wartość nieruchomości lokalowej zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego, do daty jej sprzedaży.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec