Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 stycznia 2015 r.


w sprawie realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014r. poz. 1863) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powierzam Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

§ 3. Traci moc zarządzenie NR 0050.79.2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 02 lipca 2014r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn
U Z A S A D N I E N I E

Uchwałą Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. z 2014r. Nr 430) został ustanowiony program dla rodzin wielodzietnych. Realizację tego programu na podstawie zarządzenia NR 0050.79.2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 02 lipca 2014r. powierzono Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie.
W związku ze zmianą przepisów prawnych w tym zakresie i uchyleniem przepisów stanowiących podstawę do działań z zakresu Karty Dużej Rodziny, zasadne jest wydanie przepisu uprawniającego do realizacji tego zadania.

Sporządziła:
Krystyna Hołubowska
 

DYREKTOR
mgr Bożena Górak