Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.153.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 0050.153.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 listopada 2015 r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2015 r. poz. 1515) art. 109 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 782, poz. 985, poz. 1039, poz. 1180, poz. 1265, poz. 1322), oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonać prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, oznaczonej nr działki 590  o powierzchni 0,0826 ha (KW SZ1Y/00064212/1), w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 4970/2015  z dnia 27.10.2015 r., w Kancelarii Notarialnej Notariusz Agnieszki Palecznej - Turek, w Gryfinie, przy ul. Kościelnej 41/1.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego.
Zbywana działka została nabyta przez sprzedających w 2010 r. od Gminy Gryfino.
Aktem notarialnym Rep. A Numer 4970/2015 z dn. 27.10.2015 r. zawarta została warunkowa umowa sprzedaży działki nr 590 o pow. 0,0826 ha, położonej  w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, za cenę 128.000,00 zł, pod warunkiem, że Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nie skorzysta z ustawowego prawa pierwokupu.
Biorąc pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne oraz podaż nieruchomości gminnych przeznaczonych pod zabudowę, uznaje się, że skorzystanie z prawa pierwokupu jest nieuzasadnione.

Sporządziła:
J. Woldańska