Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.86.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na 20 lat, zespołu domków hotelowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 3 lipca 2015 r.


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.86.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na 20 lat, zespołu domków hotelowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie zmienionego Zarządzeniem Nr 120.34.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 01 czerwca 2015 r. zarządzam co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0050.86.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na 20 lat, zespołu domków hotelowych Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Gryfinie § 1 otrzymuje brzmienie:

„Do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego powołuję Komisję Przetargową  w składzie:

  1. Nikitiński Paweł przewodniczący Komisji
  2. Kuduk Eugeniusz z-ca przewodniczącego Komisji
  3. Podkowińska Halina sekretarz Komisji
  4. Pasztelaniec Helena członek Komisji
  5. Korejwo Łukasz członek Komisji”.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie:

W celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 20 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, niezbędnym jest powołanie Komisji Przetargowej.

w z. Dyrektora OSiR
Eugeniusz Kuduk

Sporządził:
E. Kuduk