Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Parsówek na kadencję 2015 - 2019.

ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 czerwca 2015r.


w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Parsówek na kadencję 2015 - 2019.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 25 ust.1 Statutu sołectwa Parsówek, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/279/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie podziału sołectwa Sobiemyśl i utworzenia sołectwa Parsówek (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 28 poz. 511) zmienionej uchwałą Nr IX/73/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 94 poz. 1695) oraz uchwałą Nr XVI/149/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego poz. 473) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzam wybory sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Parsówek.

  1. Zwołuję zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Parsówek w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej na kadencję 2015 - 2019.
  2. Termin zebrania wyznaczam na dzień 22 czerwca 2015 r. o godz. 1800 na terenie boiska przy placu zabaw w Parsówku.

§ 2. 1. Prawo udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa Parsówek.

  1. Prawo do głosowania mają mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa Parsówek bądź przebywający w nim z zamiarem stałego pobytu i posiadający czynne prawa wyborcze.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego oraz opiekunowi sołectwa - pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, stronie internetowej: www.bip.gryfino.pl oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

W dniu 3 lipca 2015 r. upływa kadencja sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Parsówek. W związku z powyższym należy przeprowadzić wybory na kolejną kadencję tj. 2015 – 2019.

Sporządziła:
Izabela Buckowska