Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.165.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia ceny jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 0050.165.2015
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 15 grudnia 2015r.


w sprawie ustalenia ceny jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Na podstawie § 9 ust. 1 – 3 oraz § 12 uchwały Nr XXXII/314/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009r. Nr 1 poz. 30) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się cenę jednej godziny usług opiekuńczych w wysokości 21,37 zł.

  1. Cena, o której mowa w ust.1 obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. i stanowi podstawę do naliczania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie odpłatności przez osoby korzystające z usług opiekuńczych na terenie Gminy Gryfino.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem z dniem podpisania z mocą obowiązującą 1 stycznia 2016r.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

W związku z dyspozycją wynikającą z § 12 uchwały Nr XXXII/314/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania, należy ustalić cenę jednej godziny usług opiekuńczych obowiązującą na terenie Gminy Gryfino.
Paragraf 9 ust.1 i 2 powyższej uchwały stanowi, iż cena jednej godziny usług opiekuńczych jest ustalana na podstawie analizy kosztów wykonania usługi. Analizy tej dokonuje się za okres 12 miesięcy liczonych od 1 lipca roku poprzedzającego analizę do 30 czerwca danego roku, a zmiany ceny jednej godziny usług opiekuńczych dokonuje się od 1 stycznia następnego roku po przeprowadzonej analizie.
W wyniku dokonanej analizy za okres od lipca 2014 r. do czerwca 2015r. ustalono, że średni koszt jednej godziny usługi wynosi 26,20 zł. (Kalkulacja jednej godziny usług opiekuńczych w załączeniu).
Paragraf 9 ust. 3 cytowanej wyżej uchwały stwarza jednak możliwość pomniejszenia ceny jednej godziny usług opiekuńczych, maksymalnie o 20% w stosunku do średniego kosztu jej wykonania.
Usługi opiekuńcze przyznawane są osobom, które z powodu wieku lub choroby są niesamodzielne i wymagają pomocy innych osób. Jest to kategoria osób, których sytuacja życiowa jest szczególnie trudna. Z analizy dokumentów wynika, że ze świadczeń najczęściej korzystają osoby samotnie gospodarujące, które mają własne świadczenia emerytalne lub rentowe. W ostatnich latach wskaźnik waloryzacji tych świadczeń jest niewielki – w 2015r. wynosił 100,68 %, na rok 2016 przewidywany jest w wysokości 100,52 %, co w przeliczeniu na realne dochody osób korzystających z usług opiekuńczych stanowiło podwyżki: kwotowe - 36 zł w roku 2015, ale w roku 2016 podwyżki będą prawdopodobnie tylko wg wskaźnika waloryzacji, czyli np. około 4,57zł brutto w przypadku najniższej emerytury. Osoby te z reguły nie mają możliwości poprawy własnej sytuacji życiowej, a ich wydatki związane z utrzymaniem mieszkania oraz na leki i leczenie są duże w stosunku do dochodów. Z wyliczeń wynika, że w przypadku wprowadzenia ceny usług w kwocie 26,20 zł podwyżka opłat niejednokrotnie przekroczy realną podwyżkę dochodów naszych podopiecznych. Z doświadczenia pracowników wynika, że zdarzają się sytuacje ograniczania przez klientów ilości usług z powodu wysokości opłat.
Wobec powyższego, zasadne jest zastosowanie § 9 ust. 3 uchwały poprzez pomniejszenie o 18,44 % ceny jednej godziny usług opiekuńczych (ustalonej w wyniku analizy kosztów w kwocie 26,20 zł) i obniżenie do poziomu ceny obowiązującej w 2015r.,tj. 21,37 zł.

Sporządziła:
Krystyna Hołubowska

Dyrektor mgr Bożena Górak