Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 lutego 2015 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz.659, poz. 805, poz. 822, poz. 906) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą netto do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno,  w następującej wysokości:

  • działki nr 23/7 o pow. 1980 m2 w wysokości - 138.000,-zł (sto trzydzieści osiem tys. zł.),
  • działki nr 23/6 o pow. 2199 m2 w wysokości - 131.000,-zł (sto trzydzieści jeden tys. zł),
  • działki nr 23/5 o pow. 2155 m2 w wysokości - 128.000,-zł (sto dwadzieścia osiem tys. zł),
  • działki nr 23/4 o pow. 2175 m2 w wysokości - 120.000,-zł (sto dwadzieścia tys. zł).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

U z a s a d n i e n i e

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w obrębie ewidencyjnym Steklno przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
- działka nr 23/7 o powierzchni 1980m2, uchwałą Nr XXXVII/475/05 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 30.06.2005 r.,
- działki nr 23/6 o pow. 2199 m2, 23/5 o pow. 2155 m2 i 23/4 o pow. 2175 m2, uchwałą  Nr XLIII/455/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27.08.2009 r.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, a przy sprzedaży nieruchomości  w drodze przetargu – cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się  w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.
Cena wywoławcza do sprzedaży nieruchomości ustalona została na podstawie wartości określonych w operatach szacunkowych, sporządzonych przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez Gminę na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości.

Sporządziła:
Jolanta Woldańska