Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050. 07.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Bol. Chrobrego 24/10, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

ZARZĄDZENIE NR 0050. 07.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 stycznia 2015r.


w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Bol. Chrobrego 24/10, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072), art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz.518, poz.659, poz.805, poz. 906) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Bol. Chrobrego 24/10, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, na kwotę 146.880,56 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych i pięćdziesiąt sześć groszy).

§ 2. Cena lokalu zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jego sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Lokal mieszkalny nr 10 w budynku przy ul. Bol. Chrobrego nr 24 w Gryfinie, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemcy, Uchwałą Nr XIII/75/91Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 2 marca 1991r.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 11 grudnia 2014r. określił wartość nieruchomości lokalowej na kwotę 143.100,00 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące sto złotych), w tym: wartość lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku – 141.500,00 zł (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy pięćset złotych), wartość udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej – 1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych).
Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 3.780,56 zł (słownie: trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych i pięćdziesiąt sześć groszy), na którą składa się 23% podatek VAT od wartości udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej – 368,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem złotych) oraz fundusz remontowy na dzień 31 stycznia 2015 r. – 3.412,56 zł (słownie: trzy tysiące czterysta dwanaście złotych i pięćdziesiąt sześć groszy).
Wartość nieruchomości lokalowej zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego, do daty jej sprzedaży.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec