Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.159.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.159.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Na podstawie art. 19 ust.4, ust.6 i 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590) oraz art. 7 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1591, ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia prawidłowego wykonania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego  w Gminie Gryfino, powołuję Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej „Zespołem” jako organ opiniodawczo-doradczy właściwy w sprawach inicjowania  i koordynowania działań w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 2. W skład Zespołu powołuję:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy - Przewodniczący;
 2. I Zastępca Burmistrza - Zastępca Przewodniczącego;
 3. Skarbnik Miasta i Gminy;
 4. Sekretarz Miasta i Gminy;
 5. Kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 6. Komendant Straży Miejskiej;
 7. Naczelnik Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska;
 8. Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji;
 9. Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami;
 10. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego;
 11. Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;
 12. Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o.;
 13. Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych;
 14. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej;
 15. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W posiedzeniach Zespołu mogą brać udział wyznaczeni lub zaproszeni przez Przewodniczącego, w zależności od potrzeb przedstawiciele służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych, społecznych organizacji ratowniczych oraz przedstawiciele innych instytucji, organizacji i stowarzyszeń.

§ 3. Siedzibą Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest Urząd Miasta i Gminy   w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16.

§ 4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zespołu określa jego regulamin pracy, zatwierdzony przez Burmistrza, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 0151-145/08 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia  7.10.2008 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Organem pomocniczym burmistrza, w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół zarządzania kryzysowego powoływany przez burmistrza, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej "zespołem gminnym".

Sporządził:
Jacenty Skwarzyński