Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz § 13, pkt 1 Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej    w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015, zarządzam, co następuje:

§  1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 45.819 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 45.819
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 45.819
75107   Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej  Polskiej 45.819
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 45.819
OGÓŁEM 45.819

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 45.819 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 45.819
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 45.819
75107   Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej  Polskiej 45.819
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.950
4120 Składki na Fundusz Pracy 278
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.397
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.273
4300 Zakup usług pozostałych 12.921
OGÓŁEM 45.819

§  3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  110.794 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 104.874
758     Różne rozliczenia 17.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe  17.000
4810 Rezerwy    (rez. ogólna) 17.000
801     Oświata i wychowanie 87.874
80195   Pozostała działalność 87.874
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 87.874
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 5.920
926     Kultura fizyczna 5.920
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 5.920
4300 Zakup usług pozostałych 5.920
OGÓŁEM 110.794

§  4. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 110.794 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 2.000
926     Kultura fizyczna 2.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 2.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 5.920
926     Kultura fizyczna 5.920
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 5.920
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.920
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie 15.000
926     Kultura fizyczna 15.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 15.000
4300 Zakup usług pozostałych 15.000
Przedszkole Nr 4 w Gryfinie 15.920
801     Oświata i wychowanie 15.920
80104   Przedszkola 15.920
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.920
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 31.184
801     Oświata i wychowanie 31.184
80104   Przedszkola 15.336
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.336
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 15.848
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.848
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 11.422
801     Oświata i wychowanie 11.422
80101   Szkoły podstawowe 11.422
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11.422
Zespół Szkół w Gryfinie 13.752
801     Oświata i wychowanie 13.752
80101   Szkoły podstawowe 13.752
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13.752
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 15.596
801     Oświata i wychowanie 15.596
80110   Gimnazja 15.596
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.596
OGÓŁEM 110.794

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 751

  • 45.819 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z Decyzją   Nr 100/2015 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów przygotowania   i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. – środki na głosowanie 10 i 24 maja b.r. (kwota nie obejmuje wydatków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych).

Dział 801

  • 15.920 zł – zwiększenia planu wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Gryfinie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na odprawy emerytalne.
  • 31.184 zł – zwiększenia planu wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Gryfinie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na odprawy emerytalne.
  • 11.422 zł – zwiększenia planu wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na odprawy emerytalne.
  • 13.752 zł – zwiększenia planu wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Gryfinie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na odprawy emerytalne.
  • 15.596 zł – zwiększenia planu wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na odprawy emerytalne.

Dział 926, 758

  • 2.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych - Kierownika Referatu Spraw Społecznych w celu zabezpieczeniu środków na współorganizacją Ogólnopolskich Regat Kajakowych z okazji obchodów Dni Gryfina 2015 (środki z rezerwy ogólnej).
  • 15.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówki.
  • 5.920 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą – przegląd techniczny placów zabaw.

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz