Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.141.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 09 października 2015 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębach ewidencyjnych Krajnik i Pniewo

ZARZĄDZENIE NR 0050.141.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 09 października 2015 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębach ewidencyjnych Krajnik i Pniewo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 782, poz. 985, poz. 1039, poz.1180, poz. 1265, poz. 1322) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą netto do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek, w następującej wysokości:

  1. położonych w obrębie ewidencyjnym Krajnik:
    - działki nr 46/1 o pow. 14,38 ha, na kwotę 1.800.000,00 zł (jeden milion osiemset tysięcy złotych),
    - działki nr 40/1 o pow. 3,40 ha, na kwotę 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych),
  2. położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo:
    - działki nr 156/7 o pow. 9,03 ha, na kwotę 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych),

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza  Tomasz Miler

 

Uzasadnienie

Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w obrębach ewidencyjnych: Krajnik  - działki nr 46/1 i 40/1 oraz Pniewo - działka nr 156/7, uchwałą Nr XXVI/249/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2008 r., przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, a przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu - cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości  nie niższej niż wartość nieruchomości.
Cena wywoławcza do sprzedaży nieruchomości ustalona została na podstawie wartości określonych w operatach szacunkowych, sporządzonych przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez Gminę na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości.

Sporządziła:
J. Woldańska