Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Statutu Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 sierpnia 2015 r.


w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Statutu Gminy Gryfino.

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół do spraw opracowania projektu Statutu Gminy Gryfino w następującym składzie:

1) Elżbieta Kasprzyk – Przewodnicząca Rady Miejskiej – Przewodnicząca Zespołu,
2) Małgorzata Rubczak – radna Rady Miejskiej,
3) Małgorzata Wisińska – radna Rady Miejskiej
4) Roland Adamiak – radny Rady Miejskiej,
5) Rafał Guga – radny Rady Miejskiej,
6) Marcin Pazik – radny Rady Miejskiej,
7) Bogdan Warda – radny Rady Miejskiej,
8) Ewa Sznajder – Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino
9) Alicja Kowalska – Kierownik Biura Obsługi Rady.

§ 2. 1. Przewodnicząca organizuje i koordynuje pracę Zespołu oraz zwołuje jego posiedzenia.
2. W celu prawidłowej realizacji zadania, Przewodnicząca może zapraszać do udziału w pracach Zespołu inne osoby niż wymienione w § 1.
3. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządza się protokół.

§ 3. Powołany zarządzeniem Zespół ulega rozwiązaniu po podjęciu przez Rade Miejską w Gryfinie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

W związku z koniecznością opracowania projektu Statutu Gminy Gryfino, który uwzględniałby aktualny stan prawny i regulowałby kwestie nie ujęte w obecnie obowiązującym Statucie Gminy Gryfino, przyjętym uchwałą nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 r., którego tekst jednolity został ogłoszony obwieszczeniem Rady Miejskiej z dnia 10 marca 2003 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 czerwca 2003 r. Nr 47, poz. 803, kilkukrotnie zmienianym, w celu wypracowania jak najlepszego dokumentu, zasadne jest powołanie zespołu, złożonego z radnych Rady Miejskiej w Gryfinie oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy.