Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.9.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi

ZARZĄDZENIE Nr 0050.9.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 stycznia 2015 r.


w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138, poz. 1146) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Panią Barbarę Lefik-Żarczyńską zatrudnioną w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, na Pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy koordynowanie współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), zwanymi dalej „organizacjami pozarządowymi), a w szczególności:

 1. organizowanie i prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 2. przygotowywanie projektu uchwał rocznych programów współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 3. realizowanie polityki Gminy Gryfino w zakresie współpracy  z organizacjami pozarządowymi,
 4. współtworzenie serwisu dla organizacji pozarządowych na stronie internetowej Gminy Gryfino,
 5. prowadzenie bazy danych organizacji pozarządowych oraz jej aktualizowanie,
 6. utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą Gryfino oraz rozpowszechnianie posiadanych przez Gminę informacji istotnych dla działalności statutowej organizacji pozarządowych,
 7. udział w konferencjach, spotkaniach dotyczących problematyki sektora pozarządowego,
 8. sporządzanie sprawozdań z realizacji programu współpracy,
 9. przygotowywanie i aktualizowanie dokumentów dotyczących współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi,
 10. przeprowadzenie spotkań z organizacjami pozarządowymi,
 11. koordynacja działań związanych z Gryfińskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Od wielu lat Gmina Gryfino współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta nieustannie rozwija się i zostaje wzbogacana o coraz nowsze aspekty. Wzrasta również liczba podmiotów III sektora działających na terenie gminy. Zasady współpracy ujęte są w Rocznym programie współpracy Gminy Gryfino z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Powołanie Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi ma na celu skupienie wszelkich działań podejmowanych przez gminę na rzecz sektora pozarządowego. Ponadto Pełnomocnik będzie podejmował działania inicjatywne w zakresie rozwoju tej współpracy i aktywizowania społecznego podmiotów III sektora.
W związku z powyższym, wydanie zarządzenia uważam za zasadne.

Sporządziła:
Barbara Lefik-Żarczyńska