Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości lokalowej, położonej w Wysokiej Gryfińskiej przy ul. Lipowej nr 9/6, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 kwietnia 2015 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości lokalowej, położonej w Wysokiej Gryfińskiej przy ul. Lipowej nr 9/6, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072), art. 67 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz.822, poz. 906) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą nieruchomości lokalowej, położonej w Wysokiej Gryfińskiej przy ul. Lipowej nr 9/6, przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na kwotę 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

U z a s a d n i e n i e

Nieruchomość położona w Wysokiej Gryfińskiej przy ul. Lipowej 9, składająca się z lokalu niemieszkalnego nr 6 o powierzchni użytkowej 160 m2, z udziału 3606/10000 części w urządzeniach i częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 14/80 o ogólnej powierzchni 0,0904 ha, Uchwałą Nr IV/23/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015r., przeznaczona została do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, a przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu – cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.
Cena wywoławcza do sprzedaży nieruchomości, ustalona została na podstawie wartości określonej w operacie szacunkowym, sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez Gminę na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do jej zbycia.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec