Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.150.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 0050.150.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 października 2015 r.


w sprawie ustalenia ceny sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art.67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz.782, poz. 985, poz.1039, poz.1180, poz.1265, poz. 1322) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę brutto sprzedaży udziału 187/1000 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz znajdującej się na gruncie infrastruktury, stanowiącej składowisko odpadów komunalnych, oznaczonej numerem działki 96/9 o pow. 6,09 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela, w wysokości 322.014,00 zł (trzysta dwadzieścia dwa tysiące czternaście złotych).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza  Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Nr XIII/108/15 z dnia 24 września 2015 r. Rada Miejska w Gryfinie wyraziła zgodę na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela, udziału 187/1000 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz znajdującej się na gruncie infrastruktury, stanowiącej składowisko odpadów komunalnych, oznaczonej numerem działki 96/9 o pow. 6,09 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełen II.
Wartość rynkowa udziału, ustalona w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego, określona została na kwotę 261.800,00 zł netto.
Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, cenę nieruchomości ustala się  w wysokości nie niższej niż jej wartość.
W związku z tym, że sprzedaż praw do nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (23%), ustalono cenę sprzedaży w kwocie brutto, przyjmując za podstawę wartość wynikającą z operatu szacunkowego.

Sporządziła:
J. Woldańska