Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.40.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie

ZARZĄDZENIE  Nr 0050.40.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 marca 2015 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz § 6 ust. 1 i 2 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 r. (Dz. Urz.. Woj. Zach. poz. 3457) w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie.

  1. Przeprowadzenie konsultacji w sprawie, o której mowa w ust. 1, ma na celu zapoznanie się z opinią i uwagami rodziców/opiekunów prawnych potencjalnych uczniów Szkoły oraz oszacowanie skali zapotrzebowania na edukację muzyczną wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Gryfino.

§ 2. Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 są skierowane do rodziców/ opiekunów prawnych wychowanków przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Gryfino.

§ 3. 1. Przedmiotowe konsultacje społeczne przeprowadzi się w formie badania opinii mieszkańców, o których mowa w § 2, za pomocą pisemnych ankiet. Wypełnione formularze ankietowe można składać w następujący sposób:

  1. w przedszkolach i szkołach Gminy Gryfino,
  2. w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie,
  3. za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino,
  4. w formie elektronicznej na adres e-mail: edukacja@gryfino.pl .

2. Formularz ankietowy stanowi załącznik do zarządzenia.
3. Informacje o konsultacjach wraz z formularzem ankietowym będą upublicznione na portalach: www.gryfino.pl , www.bip.gryfino.pl oraz przekazane bezpośrednio do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gryfino.

§ 4. 1. Konsultacje w przedmiotowej sprawie rozpoczynają się nie później niż w terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia i trwają 21 dni robocze od dnia upublicznienia informacji o ich rozpoczęciu na portalach, o których mowa w § 3 ust. 3.

  1. Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzony raport, który zostanie podany do publicznej wiadomości w ciągu 7 dni od daty zakończenia poprzez zamieszczenie na portalach: www.gryfino.pl , www.bip.gryfino.pl oraz na urzędowej tablicy ogłoszeń.
  2. Wyniki konsultacji będą przedstawione Radzie Miejskiej w Gryfinie na najbliższej sesji.

§ 5. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Edukacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie - e-mail: edukacja@gryfino.pl, tel. 91 416 90 79.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W dniu 26 lutego 2015 r. Rada Miejska w Gryfinie pojęła uchwałę Nr V/35/15 w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie.
Przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie ma na celu zapoznanie się z opinią i uwagami rodziców/opiekunów prawnych potencjalnych uczniów tej Szkoły oraz oszacowanie skali zapotrzebowania w zakresie edukacji muzycznej wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Gryfino. Uzyskane informacje i opinie będą pomocne przy przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do nowotworzonej Szkoły oraz organizacji jej działalności.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj