Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 maja 2015 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 maja 2015 r.

 

zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Na podstawie art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112, Nr 26 poz. 134, Nr 94 poz. 550, Nr 102 poz. 588, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 889, Nr 147 poz. 881, Nr 171 poz. 1016, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072) zarządzam, co następuje: 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 0050.57.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 0050.61a.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 0050.69.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 maja 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 0050.71.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 8 maja 2015 r. załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie:

„Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 0050.57.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Gryfinie
z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfinie, ul. 9 Maja 4

Nazwisko i imię członka obwodowej komisji wyborczej Miejsce zamieszkania
Łukaszewicz Marcin Wełtyń
Kościukiewicz Anna Agnieszka Gryfino
Lewandowski Daniel Jakub Gryfino
Tuszyńska Czesława Gryfino
Makowski Sławomir Gryfino
Wrzosek Kamil Piotr Gryfino
Fabjańczuk Arleta Gryfino

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino oraz Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz na  stronie internetowej: www.bip.gryfino.pl

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

W związku ze złożoną w dniu 15 maja 2015 r. przez Panią Wioletę Marczak rezygnacją z członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Gryfinie należy odwołać tę osobę ze składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Gryfinie. Ponieważ zrzeczenie się członkostwa Pani Wiolety Marczak spowodowało zmniejszenie komisji poniżej minimalnego dopuszczalnego składu komisji, uzupełnienia dokonano zgodnie z § 11 ust. 3 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P nr 30 poz. 345 ze zm.). W miejsce Pani Wiolety Marczak powołany został Pan Kamil Piotr Wrzosek.

Sporządziła:
Izabela Buckowska