Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.46.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie utworzenia zastępczych miejsc szpitalnych, stanowiących uzupełnienie łóżkowej bazy szpitalnej w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.46.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 marca 2015 r.


w sprawie utworzenia zastępczych miejsc szpitalnych, stanowiących uzupełnienie łóżkowej bazy szpitalnej w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Na podstawie art. 18 ust. 4 i art. 20 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 144 , § 9 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 741 oraz zarządzenia Nr 723/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wykonywania zadań w ochronie zdrowia na potrzeby obronne państwa, zarządzam:

§ 1. W celu zapewnienia świadczeń zdrowotnych poszkodowanym, rannym i chorym oraz umożliwienia szybkiego zwolnienia łóżek szpitalnych, w ramach zwiększenia bazy szpitalnej tworzy się na terenie gminy Gryfino zastępcze miejsca szpitalne.

§ 2. Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia Nr 723/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 listopada 2014 r. na terenie gminy Gryfino tworzy się 200 zastępczych miejsc szpitalnych.

§ 3. Dokumentację organizacji i funkcjonowania zespołu zastępczych miejsc szpitalnych należy wykonać z uwzględnieniem instrukcji dotyczącej planowania, organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych stanowiącej załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 723/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 listopada 2014 r.

§ 4. Zastępcze miejsca szpitalne zorganizować w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia Nr 723/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 listopada 2014 r.

§ 5. Na kierownika zastępczych miejsc szpitalnych wyznaczam Kierownika internatu ZSP Nr 2  w Gryfinie.

§ 6. Na zastępcę kierownika zastępczych miejsc szpitalnych wyznaczam Dyrektora MEGAMEDU Sp. z o. o. Oddział w Nowym Czarnowie.

§ 7. Za opracowanie „Planu organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych na terenie miasta i gminy Gryfino” czynię odpowiedzialnym Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania  Kryzysowego.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na podstawie:

- ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 20125r. poz. 144 ).; - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 741).;
oraz: - zarządzeniem Nr 723/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie wykonywania zadań w ochronie zdrowia na potrzeby obronne państwa , Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino jest zobligowany do zorganizowania zastępczych miejsc szpitalnych.

Wykonał:
Henryk Nowakowski