Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. 1 Maja 19/12, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 lipca 2015r.


w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. 1 Maja 19/12, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072), art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 19/12, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, na kwotę 104.111,25 zł (słownie: sto cztery tysiące sto jedenaście złotych i dwadzieścia pięć groszy).

§ 2. Cena lokalu zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jego sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Lokal mieszkalny nr 12 w budynku przy ul. 1 Maja nr 19 w Gryfinie, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemcy, Uchwałą Nr XIII/75/91 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 2 marca 1991r.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 2 lipca 2015r. określił wartość nieruchomości lokalowej na kwotę 100.300,00 zł (słownie: sto tysięcy trzysta złotych), w tym: wartość lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku – 98.800,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych), wartość udziału netto w prawie własności nieruchomości gruntowej – 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 3.811,25 zł (słownie: trzy tysiące osiemset jedenaście złotych i dwadzieścia pięć groszy), na którą składa się 23% podatek VAT od wartości udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej – 345,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści pięć złotych) oraz fundusz remontowy na dzień 20 lipca 2015 r.(łącznie z m-cem lipcem br.) – 3.466,25 zł (słownie: trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia pięć groszy).
Wartość nieruchomości lokalowej zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego, do daty jej sprzedaży.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec