Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 marca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877)) oraz § 13, pkt 1 Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015, zarządzam, co następuje:

§  1. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 42.707 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 42.707
758     Różne rozliczenia 37.510
75818   Rezerwy ogólne i celowe  37.510
4810 Rezerwy    (rez. ogólna) 30.000
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne     (rez. ogólna) 7.510
700     Gospodarka mieszkaniowa 922
70095   Pozostała działalność 922
4270 Zakup usług remontowych 922
801     Oświata i wychowanie 4.275
80104   Przedszkola 4.275
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.631
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 644
OGÓŁEM 42.707

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 42.707 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 35.197
700     Gospodarka mieszkaniowa 922
70095   Pozostała działalność 922
4260 Zakup energii 922
801     Oświata i wychowanie 34.275
80104   Przedszkola 34.275
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 525
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 95
4128 Składki na Fundusz Pracy 80
4129 Składki na Fundusz Pracy 15
4178 Wynagrodzenia bezosobowe 4.301
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 759
4278 Zakup usług remontowych 7.225
4279 Zakup usług remontowych 1.275
4308 Zakup usług pozostałych 17.000
4309 Zakup usług pozostałych 3.000
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 7.510
801     Oświata i wychowanie 7.510
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 7.510
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7.510
OGÓŁEM 42.707

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

UZASADNIENIE

Dział 758, 801

  • 7.510 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup patelni do kuchni szkolnej (decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego) (z rez. ogólnej majątkowej).   
  •  30.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem  Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację projektu „Polsko – Niemieckie Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i Komunikacji w związku gmin Oder – Welse i gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wałcz” – zakup urządzeń zabawowych na place zabaw do Przedszkola Nr 3, 4 i 5, prace rozbiórkowo – budowlane przy Przedszkolu Nr 5 oraz nadzór budowlany.
  • 4.275 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń na prawidłową realizację projektu „Polsko – Niemieckie Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i Komunikacji w związku gmin Oder – Welse i gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wałcz”.

Dział 700

  • 922 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji  w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie wody oraz odbiór ścieków   w budynkach komunalnych usługowych zlokalizowanych na nabrzeżu w Gryfinie.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz