Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie powołania zespołu  ds. rozwiązań systemowych na rzecz osób niepełnosprawnych w gminie Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 lipca 2015 r.


w sprawie powołania zespołu  ds. rozwiązań systemowych na rzecz osób niepełnosprawnych w gminie Gryfino.

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego zarządzeniem Nr 120.34.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję zespół ds. rozwiązań systemowych na rzecz osób niepełnosprawnych w gminie Gryfino w składzie:

Ewa De La Torre Rada Miejska w Gryfinie
Małgorzata Rubczak Rada Miejska w Gryfinie
Rafał Guga Rada Miejska w Gryfinie
Bożena Górak Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
Monika Wilczyńska Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
Joanna Świątek Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
Alina Bara Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
Aleksandra Szymanowicz Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
Sylwia Mencel Biblioteka Publiczna w Gryfinie
Maria Zalewska Gryfiński Dom Kultury
Eugeniusz Kuduk Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie
Edyta Zart Centrum Wodne „LAGUNA”w Gryfinie
Olga Woś Zakład Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Gryfinie
Beata Wójcik Szkoła Podstawowa w Radziszewie
Sławomir Fuks Szkoła Podstawowa w Żabnicy
Rafał Mucha Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie
Elżbieta Mokrzecka Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie
Danuta Wawrzyniak Spółdzielnia Mieszkaniowa „REGALICA” w Gryfinie
Waldemar Szatanik Spółdzielnia Mieszkaniowa „Taras Północ” w Gryfinie
 Jolanta Majewska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie
Krystyna Knop Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Renata Chilewska Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Gryf”
Tadeusz Fabisiak Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Gryf”
Ewa Olejarz Stowarzyszenie Amazonek „Ewa”
Aneta Kurdzielewicz Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Gryfinie
Radosław Zakrzewski Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Iskierka z oddziałami ogólnodostępnymi i specjalnymi w Gryfinie
Ewa Chludzińska - Lewczuk Stowarzyszenie „Jestem i Pomagam”
Róża Zelna Osoba prywatna
Bożena Dusińska Osoba prywatna
Wioletta Pakulska Osoba prywatna
Edyta Molasy - Malinowska Osoba prywatna
Żaneta Wójcik Osoba prywatna
Katarzyna Kamińska Osoba prywatna
Mariusz Andrusewicz Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
Anna Wójciak Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
Leszek Ludwiniak Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

                               
§2. Do zadań zespołu należy przede wszystkim:

1) wypracowanie wspólnej strategii w zakresie rozwiązań systemowych na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie gminy Gryfino wraz z określeniem priorytetów i kierunków działań w tym zakresie,
2) opracowanie planu działań (szczegółowego harmonogramu) oraz propozycji rozwiązań w zakresie poprawy warunków bytowych i życiowych osób niepełnosprawnych na terenie gminy Gryfino,
3) opracowanie propozycji rozwiązań w zakresie aktywności społeczno – zawodowej oraz integracji gryfińskich środowisk działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Realizując ramowy plan pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2015 przyjęty uchwałą Nr III/12/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. – przy udziale Referatu Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - w dniu 5 maja 2015 r. w auli Zespołu Szkół przy ul. Iwaszkiewicza 70 w Gryfinie odbyła się debata na temat sytuacji oraz potrzeb osób niepełnosprawnych w Gminie Gryfino. Celem debaty było przede wszystkim zintegrowanie rożnych instytucji i stowarzyszeń, które mają realny wpływ na poprawę warunków bytowych osób niepełnosprawnych oraz na stworzenie dobrego klimatu w celu opracowania strategii, która doprowadzi do zmiany funkcjonowania w przestrzeni publicznej osób niepełnosprawnych poprzez połączenie działań samorządów, instytucji i innych podmiotów działających w tym zakresie na terenie Gminy Gryfino.
W celu realizacji przyjętych założeń niezbędne stało się powołanie zespołu, który określiłby priorytety i kierunki działań oraz wypracował wspólną strategię na rzecz osób niepełnosprawnych.
W związku z powyższym należy wydać zarządzenie w sprawie powołania zespołu  ds. rozwiązań systemowych na rzecz osób niepełnosprawnych w gminie Gryfino.