Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 poz.532) oraz § 13, pkt 1 Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  427.134 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 427.134
750       Administracja publiczna 800
75023    Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu 800
4420 Podróże służbowe zagraniczne 800
758       Różne rozliczenia 383.500
75818    Rezerwy ogólne i celowe  383.500
4810 Rezerwy   (rez. ogólna bieżąca) 28.000
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  (rez.ogólna) 9.000
4810 Rezerwy  (rez. celowa) 16.500
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  (rez.celowa) 330.000
801        Oświata i wychowanie 36.930
80195    Pozostała działalność 36.930
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36.930
921       Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.604
92105    Pozostałe zadania w zakresie kultury 590
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 590
92195    Pozostała działalność 1.014
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14
4300 Zakup usług pozostałych 1.000
926       Kultura fizyczna 4.300
92601    Obiekty sportowe 4.300
4300 Zakup usług pozostałych 4.300
  OGÓŁEM 427.134

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę   427.134 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 227.704
750     Administracja publiczna 28.800
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu 20.800
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8.000
4300 Zakup usług pozostałych 8.000
801     Oświata i wychowanie 184.500
80104   Przedszkola 100.500
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 82.000
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18.500
80195   Pozostała działalność 84.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 84.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.104
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 590
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 590
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8.500
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 8.500
92195   Pozostała działalność 1.014
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000
4300 Zakup usług pozostałych 14
926     Kultura fizyczna 4.300
92601   Obiekty sportowe 4.300
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.300
Zespół Szkół w Gardnie 100.000
801     Oświata i wychowanie 100.000
80101   Szkoły podstawowe 70.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70.000
80110   Gimnazja 30.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000
Zespół Szkół w Gryfinie 8.000
801     Oświata i wychowanie 8.000
80110   Gimnazja 8.000
4270 Zakup usług remontowych 8.000
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 19.500
801     Oświata i wychowanie 19.500
80101   Szkoły podstawowe 19.500
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19.500
Przedszkole Nr 1 w Gryfinie 35.000
801     Oświata i wychowanie 35.000
80104   Przedszkola 35.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35.000
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 13.263
801     Oświata i wychowanie 13.263
80101   Szkoły podstawowe 13.263
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13.263
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie 23.667
801     Oświata i wychowanie 23.667
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 23.667
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23.667
  OGÓŁEM   427.134

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 750, 758

 • 800 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego w celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą – umowy zlecenie.
 • 8.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu promocji - wykonanie filmu promocyjnego i gadżetów (rezerwa ogólna).
 • 20.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Organizacyjnego w celu zabezpieczenia środków na zakup mebli biurowych (rezerwa ogólna).

Dział 801,758

 • 100.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół w Gardnie w celu zabezpieczenia środków na modernizację budynku, zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie (rezerwa celowa).
 • 19.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na modernizację budynku, zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie (rezerwa celowa).
 • 35.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 1 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na modernizację budynku, zgodnie   z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie  (rezerwa celowa).
 • 13.263 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej w Żabnicy w celu zabezpieczenia środków na odprawę rentową.
 • 23.667 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na odprawę emerytalną.
 • 8.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków dla Zespołu Szkół  w Gryfinie na odnowienie linii na obiektach sportowych (rezerwa celowa).
 • 184.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w celu zabezpieczeniu środków na przebudowę obiektów oświatowych (rezerwa celowa) – 175.500 zł, (rezerwa ogólna) - 9.000 zł.

Dział 921

 • 14 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczeniu środków na prawidłową realizację zadań w obrębie funduszu sołeckiego (Sołectwo Gardno).
 • 590 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczeniu środków na wydatki dotyczące umowy zlecenie z zakresu kultury.
 • 8.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczeniu środków dla Gryfińskiego Domu Kultury (dotacja celowa) na wsparcie finansowe III części Międzynarodowych Spotkań Artystycznych „Kulturalny Trójkąt” (rezerwa celowa).
 • 1.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczeniu środków na prawidłową realizację zadań w obrębie funduszu sołeckiego (Sołectwo Sobieradz).

Dział 926

 • 4.300 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczeniu środków na prawidłową realizację zadań w obrębie funduszu sołeckiego (Sołectwo: Borzym – 600 zł,  Stare Brynki – 200 zł, Żabnica – 200 zł, Sobieradz – 200 zł, Nowe Czarnowo – 500 zł) oraz w celu zabezpieczeniu środków na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu sportu (2.600 zł).

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk

Sprawdziła:
Milena Świeboda