Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.81.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 01 czerwca 2015 r. w sprawie uchylenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie powierzenia realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

ZARZĄDZENIE Nr 0050.81.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 01 czerwca 2015 r.


w sprawie uchylenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie powierzenia realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) zarządzam, co następuje:

§ 1. Uchyla się zarządzenie Nr 0050.79.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 02 lipca 2014 r. w sprawie powierzenia realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. z dnia 2014 r. Nr 430) został ustanowiony program dla rodzin wielodzietnych. Realizacja tego programu jest obowiązkiem gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2014 poz. 1863) dokumentem identyfikującym osoby uprawnione do świadczeń z tego programu jest Karta Dużej Rodziny. Stosownie do art. 9 ust. 1 cytowanej ustawy Kartę przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka wielodzietnej rodziny. Ilekroć w ustawie jest mowa o wójcie, należy przez to rozumieć także burmistrza oraz prezydenta miasta.
Z dniem 01 czerwca nastąpiło przeniesienie zadań związanych z realizacją ustawy  o Karcie Dużej Rodziny z Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do Urzędu Miasta   i Gminy w Gryfinie.
W związku z powyższym, wydanie zarządzenia uchylającego uważam za zasadne.

Sporządziła:
Kamila Zagórska-Hyży