Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 09 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 09 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz § 13, pkt 1 Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015, zarządzam, co następuje:

§  1. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  19.300 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 19.300
758     Różne rozliczenia 19.300
75818   Rezerwy ogólne i celowe   19.300
4810 Rezerwy    (rez. ogólna) 19.300
OGÓŁEM 19.300

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 19.300 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 9.300
750     Administracja publiczna 5.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.000
4270 Zakup usług pozostałych 5.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 2.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.300
92195   Pozostała działalność 2.300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.300
Przedszkole Nr 1 w Gryfinie 10.000
801     Oświata i wychowanie 10.000
80104   Przedszkola 10.000
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.000
OGÓŁEM 19.300

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 750, 754, 921, 801, 758 (rez. ogólna)

  • 9.300 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie w wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju  i Inwestycji w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na remont pomieszczeń urzędu (dz.750), zakup materiałów na potrzeby remontu remizy strażackiej w Radziszewie (dz.754) oraz na zakup materiałów na potrzeby remontu świetlicy w Czepinie (dz.921).
  • 10.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z koniecznością doposażenia Przedszkola Nr 1 w Gryfinie w pomoce naukowe i materiały rozwojowe niezbędne do pracy z dziećmi metodą Marii Montessori.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz