Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 poz.532) oraz § 13, pkt 1 Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę  4.300 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 4.300
921       Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.300
92105    Pozostałe zadania w zakresie kultury 4.300
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4.300
  OGÓŁEM 4.300

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę   4.300  zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 4.300
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.300
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 4.300
4300 Zakup usług pozostałych 4.300
  OGÓŁEM 4.300

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 37.281  zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 33.781
750     Administracja publiczna 2.195
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2.195
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 95
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.100
758     Różne rozliczenia 19.375
75818   Rezerwy ogólne i celowe 19.375
4810 Rezerwy        (rezerwa celowa bieżąca) 19.375
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.900
92195   Pozostała działalność 1.900
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.600
926     Kultura fizyczna 10.311
9261   Obiekty sportowe 10.311
4300 Zakup usług pozostałych 10.311
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 3.500
852     Pomoc społeczna 3.500
85295   Pozostała działalność 3.500
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.500
  OGÓŁEM 37.281

§  4. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 37.281    zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 33.781
750     Administracja publiczna 2.195
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2.195
4300 Zakup usług pozostałych 2.195
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 21.275
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 19.375
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19.375
92195   Pozostała działalność 1.900
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100
  4300 Zakup usług pozostałych 1.800
926     Kultura fizyczna 10.311
92601   Obiekty sportowe 10.311
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.311
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 3.500
852     Pomoc społeczna 3.500
85295   Pozostała działalność 3.500
4300 Zakup usług pozostałych 3.500
  OGÓŁEM 37.281

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 750

  • 2.195 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu realizacji zadań z zakresu promocji.

Dział 852

  • 3.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z uwagi na dokonanie pilnej usługi w Centrum Aktywności Lokalnej.

Dział 921, 758

  • 19.375,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na organizowaną imprezę związaną z wydarzeniami kulturalnymi dotyczącymi obchodów 70 rocznicy osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej.
  • 800 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z organizacją festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Steklno.
  • 100 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z organizacją festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Nowe Czarnowo
  • 1000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z organizacją biesiady ludowej dla mieszkańców sołectwa Bartkowo.
  • 10.311 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z realizacją zadania doposażenie boisk sportowych w miejscowości Wirów 7.000 zł i Krzypnica 3.311 zł
  • 4.300 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z otrzymaniem dotacji celowej ze Starostwa  Powiatowego w Gryfinie z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania i wydania publikacji dotyczącej ziemi gryfińskiej z lat 1945-2015 w związku z 70 rocznicą osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej. 

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz

Sprawdziła:
Milena Świeboda