Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 poz.532) oraz § 13, pkt 1 Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015, zarządzam, co następuje:

§  1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 6.300 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 6.300
852     Pomoc społeczna 6.300
85213   Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 6.300
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6.300
OGÓŁEM 6.300

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 6.875,38 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 6.300
852     Pomoc społeczna 6.300
85213   Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 6.300
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.300
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 575,38
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 575,38
75107   Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej  Polskiej 575,38
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 575,38
OGÓŁEM 6.875,38

§  3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 575,38 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 575,38
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 575,38
75107   Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej  Polskiej 575,38
4300 Zakup usług pozostałych 575,38
OGÓŁEM 575,38

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  81.100 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 78.850
750     Administracja publiczna 50.000
75095   Pozostała działalność 50.000
4300 Zakup usług pozostałych 50.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 25.000
4430 Różne opłaty i składki 25.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.350
92195   Pozostała działalność 1.350
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.350
926     Kultura fizyczna 2.500
92601   Obiekty sportowe 2.500
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.500
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 2.250
851     Ochrona zdrowia 2.250
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.250
4300 Zakup usług pozostałych 2.250
OGÓŁEM 81.100

§ 5. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 81.100 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 81.100
750     Administracja publiczna 50.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50.000
4300 Zakup usług pozostałych 50.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 25.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.000
851     Ochrona zdrowia 2.250
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.250
4300 Zakup usług pozostałych 2.250
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.350
92195   Pozostała działalność 1.350
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.350
926     Kultura fizyczna 2.500
92601   Obiekty sportowe 2.500
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2.500
OGÓŁEM 81.100

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 750

  • 50.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup usług (pocztowych, prawnych, itp.).

Dział 751

  • 575,38 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego w celu prawidłowego rozliczenia zadania - organizacja wyborów.

Dział 754

  • 25.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup sprzętu ppoż. (ubrania bojowe, obuwie, itp.)

Dział 851

  • 2.250 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z przeznaczeniem na opłacenie przejazdu do Warszawy uczestników X Ogólnopolskiego Przystanku PAT. Zadanie realizuje Wydział Edukacji i Spraw Społecznych.

Dział 852

  • 6,300 zł - zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 330/2015, którym zwiększono gminie dotację celową na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych (działanie 20.1.1.9.)- Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Dział 921

  • 1.350 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków, na prawidłową realizację zadań w obrębie funduszu sołeckiego m, Żabnica - organizacja festynu „Smak Ryb Odrzańskich".

Dział 926

  • 2.500 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań w obrębie funduszu sołeckiego m. Radziszewo - zakup materiałów na poprawę infrastruktury w obrębie boiska sportowego

 

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz

Sprawdziła:
Milena Świeboda