Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.175.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie miesięcznej opłaty za pobyt w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 0050.175.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 grudnia 2015 r.


w sprawie miesięcznej opłaty za pobyt w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" w Gryfinie

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 i art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, poz. 1607):

§ 1. Ustala się na styczeń 2016 r. koszt pobytu w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” na kwotę 1200 zł dla jednej osoby.

§ 2. Miesięczną opłatę za pobyt wraz z usługami w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" w Gryfinie reguluje poniższa tabela:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w %

% odpłatności za pobyt w Dziennym Domu, o której mowa w § 1
dla osób samotnie gospodarujących dla osób w rodzinie
Do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie
Powyżej 100% do 150% 4% 5%
Powyżej 150% do 200% 6% 7%
Powyżej 200% do 250% 8% 9%
Powyżej 250% do 300% 10% 11%
Powyżej 300% do 350% 12% 13%
Powyżej 350% do 400% 14% 15%
Powyżej 400% do 600% 20% 22%
Powyżej 600% do 800% 40% 42%
Powyżej 800% 100% 100%

§ 3. Koszt dziennego wyżywienia dla jednej osoby w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” ustala się na kwotę 11 zł.

§ 4. Opłaty za pobyt wnoszone są po upływie miesiąca rozliczeniowego do 10-tego dnia następnego miesiąca na konto Gminy Gryfino.

§ 5. 1. Uczestnicy nie ponoszą odpłatności za okres nieobecności spowodowany pobytem w szpitalu, sanatorium, turnusie rehabilitacyjnym oraz chorobą trwającą powyżej 15 kolejnych dni kalendarzowych.
       2. Celem usprawiedliwienia nieobecności i nienaliczania opłaty, uczestnik zobowiązany jest powiadomić Dzienny Dom w terminie nie dłuższym niż cztery dni od pierwszego dnia nieobecności oraz potwierdzić ten fakt w możliwie najszybszym terminie
           w formie pisemnej.

§ 6.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino może częściowo lub całkowicie zwolnić z ponoszenia odpłatności.
      2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w szczególności jeżeli:
      1) osoba ta wnosi opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce,
      2) występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

W ramach Programu Wieloletniego "Senior-WIGOR" na lata 2015-2020 powstał w Gryfinie Dzienny Dom "Senior-WIGOR", zlokalizowany w Centrum Wodnym Laguna. Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt jest realizowany do końca 2015 r. Od lutego 2016 r. Dzienny Dom stanie się jednostką organizacyjną Gminy Gryfino prowadzoną w formie jednostki budżetowej. W związku z faktem, że miesiąc styczeń jest miesiącem przejściowym - zasadnym jest przyjęcie niniejszego zarządzenia.

Sporządziła:
Kamila Zagórska-Hyży