Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Gryfino dla samorządowych instytucji kultury.

ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 marca 2015 r.


w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Gryfino dla samorządowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 30, ust.2, pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318, z 2014 poz. 379, poz.1072), art. 12 i art. 28, ust.3, pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423), art.126 i art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877) zarządzam, co następuje:

§1.1.Ustalam zasady przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Gryfino dla samorządowych instytucji kultury w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  1. Ustalam wzór rozliczania dotacji podmiotowej za rok ubiegły w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2015 roku.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

 

Otrzymują:
1. Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
2. Wydział Finansowo-Księgowy
3. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
4. Wydział Organizacyjny
5. Dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie
6. Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gryfinie