Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 poz.532) oraz § 13, pkt 1 Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015, zarządzam, co następuje:

§  1 Zmniejsza się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 2.659 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 2.659
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa 2.659
75107   Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2.659
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2.659
OGÓŁEM 2.659

§  2. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 10.752 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 10.752
852     Pomoc społeczna 10.752
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10.752
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 10.752
OGÓŁEM 10.752

§  3 Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 2.659 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 2.659
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa 2.659
75107   Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2.659
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 822
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 81,30
4120 Składki na Fundusz Pracy 43,40
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 291
4300 Zakup usług pozostałych 1.421,30
OGÓŁEM 2.659

§  4. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 502.691 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 10.752
852     Pomoc społeczna 10.752
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10.752
3110 Świadczenia społeczne 10.752
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 76.939
700     Gospodarka mieszkaniowa 50.000
70095   Pozostała działalność 50.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 158
75412   Ochotnicze straże pożarne 158
4430 Różne opłaty i składki 158
750     Administracja publiczna 13.618
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu 13.618
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.740
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.100
4300 Zakup usług pozostałych 6.778
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11.903
92195   Pozostała działalność 11.903
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.586
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.084
4300 Zakup usług pozostałych 2.233
926     Kultura fizyczna 1.260
92601   Obiekty sportowe 1.260
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.260
Zespół Szkół w Gardnie 5.000
801     Oświata i wychowanie 5.000
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.000
Zespół Szkół w Gryfinie 410.000
801     Oświata i wychowanie 410.000
80101   Szkoły podstawowe 410.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 340.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 10.000
OGÓŁEM 502.691

§  5. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  491.939 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 76.939
700     Gospodarka mieszkaniowa 50.000
70095   Pozostała działalność 50.000
4300 Zakup usług pozostałych 50.000
750     Administracja publiczna 13.618
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu 13.618
4270 Zakup usług remontowych 6.778
4300 Zakup usług pozostałych 6.840
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 158
75412   Ochotnicze straże pożarne 158
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 158
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11.903
92195   Pozostała działalność 11.903
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.019
4300 Zakup usług pozostałych 8.884
926     Kultura fizyczna 1.260
92601   Obiekty sportowe 1.260
4300 Zakup usług pozostałych 1.260
Zespół Szkół w Gardnie 5.000
801     Oświata i wychowanie 5.000
80101   Szkoły podstawowe 5.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.000
Zespół Szkół w Gryfinie 410.000
801     Oświata i wychowanie 410.000
80110   Gimnazja 410.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 410.000
OGÓŁEM 491.939

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 751

  • 2.659 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z  decyzją  Nr 369/2015 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie, którą zmniejszono gminie dotację celową na pokrycie kosztów przygotowania   i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Dział 700

  • 50.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w celu prawidłowego ujęcia wydatków dot. zakupu materiałów wykorzystywanych do prac konserwacyjnych mieszkaniowego zasobu gminy.

Dział 750

  • 6.840 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego w celu zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez wydział
  • 6.778 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w celu prawidłowego ujęcia wydatków dotyczących relokacji wydziałów  w urzędzie.

Dział 754

  • 158 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu prawidłowego ujęcia wydatków na ubezpieczenie przyczepy podłodziowej.

Dział 801

  • 5.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół w Gardnie w celu zabezpieczenia środków na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
  • 410.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w szkole podstawowej.

Dział 852

  • 10.752 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z  zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 470/2015, którym zwiększono gminie dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (działanie 13.1.1.1. – środki z rezerwy celowej b.p. poz. 25).

Dział 921

  • 11.903 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane   z funduszem sołeckim (Sobiemyśl -1.956, Stare Brynki – 1.063, Drzenin – 1.950, Włodkowice – 6.934.

Dział 926

  • 1.260 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych na doposażenie boiska sportowego w Krzypnicy.

 

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz

Sprawdziła:
Katarzyna Szabałkin