Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.61a.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 kwietnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.61a.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
 

zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Na podstawie art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

 § 1.  W Zarządzeniu Nr 0050.57.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie:

„ Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 0050.57.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Gryfinie z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfinie, ul. 9 Maja 4

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej
Miejsce zamieszkania
Łukaszewicz Marcin Wełtyń
Kościukiewicz Anna Agnieszka Gryfino
Lewandowski Daniel Jakub Gryfino
Tuszyńska Czesława Gryfino
Makowski Sławomir Gryfino
Marczak Wioleta Gryfino
Fabjańczuk Arleta Gryfino

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino oraz Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz na stronie internetowej: www.bip.gryfino.pl

                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

                                                                                                          Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

W związku ze złożoną, przez Pana Marcina Lisieckiego rezygnacją z członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Gryfinie należy odwołać tę osobę ze składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Gryfinie. Ponieważ zrzeczenie się członkostwa przez Pana Marcina Lisieckiego spowodowało zmniejszenie komisji poniżej minimalnego dopuszczalnego składu komisji, uzupełnienia dokonano zgodnie z § 11 ust. 3 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P nr 30 poz. 345 ze zm.). W miejsce Pana Marcina Lisieckiego powołana została Pani Wioleta Marczak.

Sporządziła:
Izabela Buckowska