Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 września 2015r. w sprawie nieodpłatnego korzystania z sal gimnastycznych i obiektów sportowych.

ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 września 2015r.


w sprawie nieodpłatnego korzystania z sal gimnastycznych i obiektów sportowych.

Na podstawie art. 30. ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594; poz. 645; poz. 1318; Dz. U. z 2014 r., poz. 379; poz. 1072), oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715)

§ 1.1 Do nieodpłatnego korzystania z sal gimnastycznych oraz obiektów sportowych będących własnością gminy Gryfino uprawnione są kluby sportowe, które mają siedzibę i prowadzą działalność na terenie gminy Gryfino, a także Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie.

 1. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy:
  1. okresu, w którym klub sportowy realizacje zadania zlecone przez gminę i otrzymuje na ten cel dotację celową z budżetu gminy Gryfino,
  2. zakresu rzeczowego zleconego przez gminę zadania.
 2. Warunki określone w ust. 2 nie dotyczą Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie.
 3. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino na wniosek klubu sportowego realizującego zajęcia o charakterze sportowym na terenie Gminy Gryfino może dokonać zwolnienia z opłat za korzystanie z sal gimnastycznych oraz obiektów sportowych będących własnością Gminy Gryfino dla stowarzyszeń sportowych, które nie spełniają wymogów określonych w § 1 ust. 2.

§ 2. Uprawnienie, o którym mowa w § 1 dotyczy następujących obiektów:

 1. sal gimnastycznych:
  1. w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie,
  2. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie,
  3. w Zespole Szkół w Chwarstnicy,
  4. w Zespole Szkół w Gardnie,
  5. w Szkole Podstawowej w Żabnicy,
  6. w Zespole Szkół w Gryfinie,
  7. w Zespole Szkół Ogólnokształcących.
 2. obiektów sportowych:
  1. boisk przy Zespole Szkół w Gryfinie,
  2. boiska przy Szkole Podstawowej w Radziszewie,
  3. boisk wraz z szatniami i zapleczem sanitarnym na stadionie przy ul. Sportowej,
  4. kortów wraz z szatniami i zapleczem sanitarnym na stadionie przy ul. Sportowej,
  5. sali do uprawiania sportów siłowych wraz z szatniami i zapleczem sanitarnym  w budynku przy ul. Sportowej 1.

§ 3. Kluby sportowe mogą korzystać z uprawnienia, o którym mowa w § 1 pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy ze szkołą lub Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, z zastrzeżeniem, iż umowy nie mogą być podpisywane przez kierowników sekcji lecz przez osoby uprawnione w statucie klubu sportowego do podejmowania decyzji w tym zakresie.

 1. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji i dyrektorzy szkół, obowiązani są dołączyć do umowy regulamin korzystania z sal gimnastycznych lub innych obiektów sportowych, z uwzględnieniem:
  1. odpowiedzialności materialnej za powierzony obiekt i mienie,
  2. możliwości natychmiastowego wypowiedzenia umowy z powodu łamania regulaminu korzystania z sali gimnastycznej lub obiektu sportowego,
  3. zastrzeżenia, iż nieodpłatne korzystanie z sal gimnastycznych lub innych obiektów sportowych może być czasowo zawieszone z uwagi na niezbędne remonty lub inne ważne przyczyny, w szczególności z uwagi na konieczność prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych przez szkołę lub obowiązek udostępnienia sali gimnastycznej lub obiektu sportowego na polecenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. 1.Dyrektorzy szkół i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie zawierają umowy z klubami sportowymi dotyczące nieodpłatnego korzystania z sal gimnastycznych i obiektów sportowych po zabezpieczeniu dostępu do nich przez uczniów podczas zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych, a także po uwzględnieniu wcześniej podjętych zobowiązań.

 1. Uprawnienia, o których mowa w § 1 nie ograniczają prawa innych podmiotów do odpłatnego wynajmu sal gimnastycznych lub obiektów sportowych.

§ 5. Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie powiadamia w ciągu 7 dni dyrektorów szkół oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie o podpisaniu umowy z danym klubem sportowymi, na realizację zadania zleconego w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Gryfino.

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 0151-15/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie nieodpłatnego korzystania z sal gimnastycznych i obiektów sportowych.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Ustawa o sporcie pozwala tworzyć warunki prawno-organizacyjne i ekonomiczne dla rozwoju kultury fizycznej. W związku z istnieniem w Gminie Gryfino sześciu Szkół Podstawowych i jednego Gimnazjum posiadających sale gimnastyczne oraz obiektów sportowych znajdujących się w Gryfinie przy ul. Sportowej, które zostały przejęte przez gminę Gryfino w dniu 1 września 2006 roku, istnieje potrzeba odciążenia klubów sportowych oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie, które mają siedzibę, prowadzą działalność na terenie gminy Gryfino i wykonują zadania z zakresu kultury fizycznej z opłat za wynajem obiektów służących jej rozwojowi.

Sporządził:
Daniel Cieślak