Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.146.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 0050.146.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 października 2015 r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art.109 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ((Dz.U. z 2015 r. poz. 782, poz. 985, poz. 1039, poz.1180, poz. 1265, poz. 1322)) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonam prawa pierwokupu udziału do 500/1000 części  w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 419/3 o pow. 676 m2 (KW SZ1Y/00031546/1), w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 4643/2015 z dnia 6.10.2015r., w Kancelarii Notarialnej Notariusz Agnieszki Palecznej -Turek, w Gryfinie, przy ul. Kościelnej 41/1.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, niezależnie od formy nabycia tego prawa przez zbywcę.
Aktem notarialnym Rep. A numer 4643/2015 z dn. 6.10.2015 r. zawarta została warunkową umowę sprzedaży udziału w 500/1000 części w użytkowaniu wieczystym działki nr 419/3 o pow. 676 m2, za cenę 10.000,00 zł, pod warunkiem, że Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nie skorzysta z ustawowego prawa pierwokupu.
Ponieważ działka nr 419/3 nie spełnia warunków samodzielnej działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, nabywanie na mienie gminne udziału w przedmiotowej nieruchomości jest nieuzasadnione.

Sporządziła:
J. Woldańska