Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.151.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia do użytku planu obrony cywilnej GMINY GRYFINO

ZARZĄDZENIE NR 0050.151.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 3 listopada 2015 r.


w sprawie wprowadzenia do użytku planu obrony cywilnej  GMINY GRYFINO

Zgodnie z art. 17, ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r., Nr 241, poz.2416 z późn. zm.), §3, pkt 2 i §4, pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r., Nr 96, poz. 850) oraz wytycznymi Wojewody Zachodniopomorskiego -Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie opracowania planów obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin, ustala się co następuje:

§ 1

Plan obrony cywilnej Gminy Gryfino wprowadza się do użytku służbowego z wykorzystaniem jego zapisów przez gminne i terenowe organy obrony cywilnej do kierowania  i koordynowania realizacją przedsięwzięć obrony cywilnej na obszarze gminy.

§ 2

Ustalenia zawarte w planie obrony cywilnej Gminy Gryfino obowiązują w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

§ 3

Plan obrony cywilnej Gminy Gryfino wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie:

Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

Kierownik GCZK:
Jacenty Skwarzyński