Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.49.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie opłaty za specyfikację istotnych warunków zamówienia

ZARZĄDZENIE Nr 0050.49.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 kwietnia 2015 r.


w sprawie opłaty za specyfikację istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, w związku z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, poz. 1047, poz. 1473; z 2014 r. poz. 423, poz. 768, poz. 811, poz. 915, poz. 1146, poz. 1232; z 2015 r. poz. 349) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zasadą jest udostępnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego.
       2. Specyfikacja, o której mowa w ust. 1 jest udostępniana odpłatnie na pisemny wniosek wykonawcy.
       3. Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia może pokrywać jedynie koszty jej druku (powielenia) oraz przekazania (wysyłki).

§ 2. 1. Koszt kserokopii lub wydruku specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawia się następująco:
         1) koszt kserokopii czarno-białej w formacie:
             a) A4 - 0,05 zł / odbitka,
             b) A3 - 0,10 zł / odbitka,
         2) koszt wydruku czarno-białego w formacie:
             a) A4 - 0,05 zł / strona,
             b) A3 - 0,10 zł / strona,
         3) koszt wydruku kolorowego w formacie:
             a) A4 – 0,10 zł / strona,
             b) A3 – 0,20 zł / strona.

      2. W innych formatach, niż określone w ust. 1 bądź na innych nośnikach, opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia ustalana jest indywidualnie przez Komisję przetargową i zatwierdzana przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

      3. Koszt przekazania specyfikacji istotnych warunków zamówienia określa cennik usług pocztowych obowiązujący w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

      4. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy, a kopię potwierdzenia wpłaty dołączyć do wniosku o wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

      5. Odstępuje się od pobrania opłaty, jeżeli koszty nie przekraczają kwoty 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych).

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Zamówień Publicznych.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 0050.103.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 września 2013 r. w sprawie opłaty za specyfikację istotnych warunków zamówienia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn


UZASADNIENIE

W związku z utworzeniem w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie Wydziału Zamówień Publicznych nastąpiła dezaktualizacja Zarządzenia Nr 0050.103.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 września 2013 r. w sprawie opłaty za specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wobec powyższego proponuje się uchylić ww. zarządzenie i wprowadzić nowe.


Przygotowała:
Agnieszka Wernikowska
Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych