Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) oraz § 13, pkt 1 Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015, zarządzam, co następuje:

§  1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 2.000
852     Opieka społeczna 2.000
85295   Pozostała działalność 2.000
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2.000
OGÓŁEM 2.000

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu zadań realizowanych na podstawie porozumień  z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 2.000
852     Opieka społeczna 2.000
85295   Pozostała działalność 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 2.000
OGÓŁEM 2.000

§  3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 47.600 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 47.600
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500
75412   Ochotnicze straże pożarne 500
4430 Różne opłaty i składki 500
758     Różne rozliczenia 30.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe  30.000
4810 Rezerwy   (rez. ogólna) 5.000
4810 Rezerwy    (rez. celowa) 25.000
801     Oświata i wychowanie 15.800
80195   Pozostała działalność 15.800
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.300
92195   Pozostała działalność 1.300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.300
OGÓŁEM 47.600

§  4. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 47.600 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 31.800
750     Administracja publiczna 3.000
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25.500
75412   Ochotnicze straże pożarne 500
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500
75421   Zarządzanie kryzysowe 25.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.300
92195   Pozostała działalność 3.300
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800
4300 Zakup usług pozostałych 2.500
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 800
801     Oświata i wychowanie 800
80101   Szkoły podstawowe 800
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800
Zakład Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Gryfinie 15.000
801     Oświata i wychowanie 15.000
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 15.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.000
OGÓŁEM 47.600

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 750, 758

  • 3.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na opłacenie wydatków związanych z obchodami 70-lecia powstania LOK (środki z rez. ogólnej).

Dział 754, 758

  • 500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na  szkolenia strażaków.  
  • 25.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z akcjami ratowniczymi – zakup paliwa do samochodów pożarniczych oraz zakup sprzętu ppoż. (środki z rezerwy celowej).

Dział 801

  • 800 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na organizację GALI LAUREATÓW 2015. Organizatorem uroczystości będzie Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie.
  • 15.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na realizację Zarządzenia Nr 02/09 Dyrektora Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Gryfinie z dnia 14 kwietnia 2009 r.

Dział 852

  • 2.000 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku  z otrzymaniem dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie   z przeznaczeniem na pomoc dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru.

Dział 921, 758

  • 800 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczeniu środków na prawidłową realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego m. Drzenin – obsługa muzyczna festynu rodzinnego.
  • 500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczeniu środków na prawidłową realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego m. Steklno – organizacja Dnia Dziecka.
  • 2.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w celu zabezpieczenia środków na doprowadzenie zasilania elektrycznego na potrzeby organizowanej imprezy plenerowej w Borzymiu (środki z rez. ogólnej).

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz

 

Sprawdziła:
Milena Świeboda