Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.177.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie planów finansowych do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2016.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.177.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 grudnia 2015 r.


w sprawie planów finansowych do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2016.

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 poz.532 poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513) w związku z Uchwałą Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2016, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się plany finansowe do Uchwały Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2016, zgodnie z załącznikami:

  1. Dochody budżetu Gminy Gryfino – 110.580.357 zł (załącznik Nr 1-19)
  2. Wydatki budżetu Gminy Gryfino – 106.066.629 zł (załącznik Nr 1-19).

§ 2. 1. Ustala się dyrektorów/kierowników jednostek, jako personalnych dysponentów dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 19, którzy działają na zasadach określonych w pełnomocnictwach indywidualnych.

2. Dysponenci zobowiązani są do szczególnej dbałości o prawidłowość wykonywania wydatków ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczących zasad gospodarki finansowej oraz przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168).

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy oraz dysponentom wskazanym w zarządzeniu, odpowiednio w zakresie im przypisanym.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 247 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego (Burmistrz), wykonuje budżet jednostki samorządu terytorialnego oraz w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej przekazuje podległym jednostkom informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz

Zatwierdziła:
Beata Blejsz

Sprawdziła:
Milena Świeboda